Finans

Se alle artikler

26,83 kroner per kg for NRS

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et fjerde kvartal i konsernets historie til tross for kraftig volumnedgang. Styret foreslår et utbytte på 9,50 kroner per aksje for fjoråret.

Operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2016 ble 101 millioner kroner og et driftsresultat per kg på 26,83 kroner. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 91 millioner kroner og 12,63 kroner. Styret foreslår et ordinært utbytte på 9,50 kroner per aksje. Det går frem av fjerdekvartalspresentasjonen til selskapet.

- I regnskapstallene for 2016 har vi passert to milepæler. Den ene er at årsoverskuddet etter skatt ble på 1 milliard kroner og den andre er at bokført egenkapital ble på 2 milliarder kroner, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en melding.

For hele 2016 har NRS 4.224 millioner kroner i driftsinntekter og oppnådde et driftsreusltat (operasjonell EBIT) på 641 millioner kroner og et resultat før skatt på 1.172 millioner kroner. Resultat per aksje før virkelig verdijustering ble på 19,87 kroner for 2016.

Resultatet før skatt og virkelig verdijusteringer for fjerde kvartal ble på 280 millioner kroner, etter at det er inntektsført en gevinst fra finansielle eiendeler på 155 millioner kroner.

Etter at NRS har økt biomassen med 5.500 tonn i kvartalet ble operasjonell kontantstrøm 43 millioner kroner i kvartalet og 628 millioner kroner for 2016. Etter å ha betalt 269 millioner kroner for Arctic Fish og investert 67 millioner kroner i driftsmidler for ytterligere vekst, økte netto rentebærende gjeld med 295 millioner kroner til 282 millioner kroner. Egenkapitalen er i kvartalet økt med 442 millioner kroner til 2.047 millioner kroner, som gir en egenkapitalandel på 55 prosent. Avkastningen på egenkapitalen etter skatt eksklusiv virkelig verdijustering for de fire siste kvartalene er på 66 prosent ifølge selskapets kvartalspresentasjon.

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2016 på 75,2 millioner kroner mot 98,9 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT per kg sløyd vekt før fastpriskontrakter ble 35,65 kroner mot 14,54 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2016 på 50,7 millioner kroner mot 5,2 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT per kg sløyd vekt før fastpriskontrakter ble 31,26 kroner mot 3,63 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 4.692 tonn sløyd vekt i kvartalet, en reduksjon på 43 prosent fra tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 2.612 tonn i Region Nord og 2.080 tonn i Region Sør. For 2017 forventes slaktevolumet å bli 34.000 tonn, som er en økning på 27 prosent fra 2016.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17.711 tonn laks, en reduksjon på 14 prosent fra tilsvarende kvartal forrige år.

- Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene. For 2017 forventer vi en økning i tilbudet på verdensmarkedet på 1-3 prosent. Dette gir grunnlag for et fortsatt positivt markedssyn for 2017, sier Høstlund i meldingen fra selskapet.

Nøkkeltall for NRS, 4. kvartal (tall i millioner kroner)

Q4 2016 Q4 2015 Endring
Inntekter 1 183,7 990,3 19,5 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 117,2 105,8 10,8 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 100,9 90,9 11,0 %
Resultat før skatt 494,7 214,4 130,7 %
Slaktevolum (tonn gw) 4 692 8 251 -43,1 %
EBIT (kroner)/kg 26,83 12,63 112,4 %
 

Se Også


NRS har klar tomt til selskapets første settefiskanlegg

Norway Royal Salmon (NRS) har bestemt seg for plassering og sendt søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Realiseringa av selskapets første smoltanlegg er dermed eitt steg nærmare.

Siste saker
Mest lest