Kommentarer

Se alle artikler

Havbruksfondet skal tjene kommunene

Regjeringen har store ambisjoner for sjømatnæringa. Vi ønsker å legge til rette for at næringa skal få vokse, innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Og kommuner som bidrar skal få glede av veksten.

Kommentar

  • Denne kommentaren er skrevet av Roy Angelvik (FrP)
  • Angelvik er statssekretær for fiskeriminister Per Sandberg (FrP), med ansvar for havbruksnæringen

En stor andel av Norges verdiskaping skjer langs kysten, i kommunene og fylkeskommunene, som er viktige partnere for å realisere oppdrettsnæringas potensial.

Stortinget har bestemt at 80 prosent av framtidige inntekter fra nye tillatelser og økt kapasitet på eksisterende tillatelser til lakseoppdrett skal tilfalle kommunene og fylkeskommunene gjennom havbruksfondet.  

10 prosent av inntektene skal fordeles mellom kommuner hvor det har blitt klarert nye lokaliteter de siste to årene. Og 70 prosent av pengene som kommer inn i Havbruksfondet skal fordeles mellom alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.

Hva betyr dette for kommunene? Hvis vi ser for oss at for eksempel 40 prosent av havbruksnæringen får tilbud om vekst, vil dette kunne gi betydelige inntekter til kommunene. Dersom vi forutsetter et gjennomsnittlig vederlag på 50 millioner kroner per tillatelse vil dette gi et totalt vederlag på 1200 millioner kroner, hvorav kommunene vil få 840 millioner kroner til fordeling. Dette er selvfølgelig bare et meget løst anslag, men det viser potensialet som ligger i ordningen.

Jeg tror de fleste kommunene vil se at summen av dette er en betydelig gulrot, og at de fortsatt vil være med på laget for å legge til rette for oppdrettsnæringas videreutvikling.

Jeg er klar over at havbruksfondet ennå ikke har gitt kommunene inntekter, og at enkelte derfor har en oppfatning av at ordningen ikke fungerer. Det nye vekstsystemet for lakse- og ørretoppdrett vil tre i kraft senere i år, og vi tar sikte på at første runde med vekst vil skje i høst. Her må vi ha et langsiktig perspektiv. Det må bli vekst i næringa før det blir midler å fordele.

Havbruksfondet vil kunne gi kommunene større inntekter, når det nye systemet trer i kraft. Fondet legger også til rette for høyere stabilitet i utbetalingene til kommunene. Det er et forutsigbart system for alle parter.

Så må vi heller ikke glemme at sjømatnæringa også viktig for mange kommuner og fylkeskommuner. Over tid vil oppdrettsnæringen bidra til arbeidsplasser og lokal verdiskaping som kommer kommunene til gode. I tillegg til arbeidsplassene på anleggene i sjø, foregår det også mye aktivitet på land, og lokale leverandører og tjenesteytere blir gjerne benyttet.

Havbruksnæringen er en viktig fremtidsnæring både for lokal og nasjonal verdiskaping.