Kommentarer

Se alle artikler

Berg svarer Angelvik

La meg starte med å gi uttrykk for at jeg er fornøyd med at vi har en fiskeriminister og statssekretær som ønsker å ta store steg fremover med tanke på utvikling av havbruksnæringen. En næring med så uendelig store muligheter som etter alt å dømme kommer til å spille en betydelig rolle for utviklingen av norsk økonomi i lang tid fremover.

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Inge Berg

Berg er grunnlegger, eneeier og konsernsjef i Nordlaks-konsernet

Når kommersiell direktør i min bedrift i et tidligere innlegg uttrykte at forvaltningen kvier seg for å hente posten i frykt for nye søknader om utviklingskonsesjoner, var dette et uttrykk for frustrasjon over at byråkratiets håndtering tilsynelatende ikke henger sammen med de politiske ambisjonene. Den politiske beslutningen om å utvikle fremtidens havbruksløsninger gjennom utviklingskonsesjoner er etter vår oppfatning en genial måte å møte de utfordringer og muligheter næringen står overfor. Nordlaks har stor tro på at historien vil vise at nettopp innovasjonsveien via utviklingskonsesjoner løftet næringen opp på en ny høyde. Nordlaks ønsker å være en del av denne utviklingen, vi håper å få anledning til å bidra med kunnskap og kapital og dessuten tror vi på et felles utviklingsløft for næringen i privat-offentlig regi.

Det er hevet over enhver tvil at utviklingskonsesjonene er lukrative. Lykkes en vil det skape verdier for mange. Utviklingen i seg selv gir kompetanse, kunnskap og erfaring på nye områder. Men, som alltid er det risiko forbundet med innovasjon. Vårt selskap velger å ta en relativt høy risiko via utviklingskonsesjoner. Dette fordi vi tror at vårt forslag til løsning på flere områder kan bidra til mer effektiv arealbruk, redusert risiko for sykdom og rømming - og at både næringen og samfunnet forøvrig vil tjene stort på at vi for egen regning og risiko kan få mulighet til å prøve ut det konseptet vi har fremmet. Miljø spesielt, og værmessige utfordringer knyttet til landsdelen vi drifter i, skal ikke lengre blir til hinder eller være en begrensende faktor for å drive industri på en trygg og god måte.

At vi takket nei til variabel tillatt biomasse (VTB) er helt riktig. Etter grundig evaluering kom vi frem til at profilen i ordningen var vanskelig å utnytte med basis i vår produksjon i nord, og dermed ville vi ikke klare å hente ut de positive effektene som var målet med ordningen. Når det gjelder mulighetene som ligger i det nye trafikklyssystemet, så vil vi jobbe hardt hver dag for at våre områder skal være grønne og at vi dermed skal kunne ta del i det nye vekstregimet som innføres fra høsten.

Når statssekretær Angelvik viser til mine uttalelser om utflagging til Kina må jeg igjen få beklage at dette ble fremstilt som et mål for Nordlaks. I et intervju med Dagens Næringsliv ble mine uttalelser strukket langt utover landegrensene. Utflytting er ingen aktuell politikk for oss, og jeg vil slå fast at vi lever meget godt med å være et nordnorsk familieeid havbruksselskap.

Jeg har sterk tro på fortsettelsen. Politisk ledelse i departementet bidrar til å åpne nye markeder og evner å se fremover med nye løsninger og innovasjon - der miljø, kunnskap og utvikling er virkemidlene for å bygge fremtidens havbruksindustri. Jeg er fornøyd med at det er politikerne som bestemmer og fastsetter rammene. Vi ønsker å bidra til at fiskeriministerens målsetting om sjømatnæringens vekst kan nås. Vekst og leveringsdyktighet i nye store markeder blir krevende. Derfor satser vi på at Sandberg og Angelvik får gjennomslag for å møte fremtiden med nye løsninger.

HER kan du lese Angelviks kommentar.

Siste saker
Mest lest