Kommentarer

Se alle artikler

Kystkommunene ber Stortinget følge opp eget vedtak

Nettverk Fjord og Kystkommuner (NFKK) ber om at Stortinget gjennom arbeidet med statsbudsjettet oppfyller sitt vedtak fra juni i år, og dermed sikrer varige og stabile inntekter til vertskommunene for oppdrettsnæringen.

Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er en uttalelse som ble vedtatt på høstsamlingen til NFKK torsdag 8. november.

NFKK, som er samlet til høstmøte, registrerer at regjeringen har sendt på høring et utkast til forskrift om kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen i 2018 gjennom vekst i eksisterende konsesjoner og gjennom tildeling av helt nye konsesjoner. NFKK er kjent med at regjeringen i sitt fremlegg legger opp til en vekst på cirka 3 %, og som gjennom høy prising kan gi gode inntekter til det Havbruksfondet som NFKK, sammen med Sjømat Norge, fikk kjempet gjennom i Stortinget i 2015. Havbruksfondet har hittil blitt tilført ubetydelige inntekter, og dermed har vertskommunene heller ikke fått noen glede av overføringer fra fondet, slik tanken og intensjonen var.

NFKK støtter visjonen om en betydelig, balansert og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen i årene fremover. Norge trenger flere nye store næringer som kan gi verdiskaping, sysselsetting og eksportinntekter. Havbruk har et enormt potensial. Det er i nasjonens interesse at dette potensialet utnyttes.

Alle er enige om at den største knapphetsfaktoren for å utløse den betydelige veksten alle ønsker, er tilgjengelig og egnet areal. Norges viktigste vekstnæring de neste tiårene er avhengig av at kystkommunene legger til rette for havbruk, både gjennom oppdrett av laksefisk slik vi kjenner det i dag, og gjennom en rekke andre nye marine næringer som betinger dyrking og høsting i kyst- og fjordområdene.

I tillegg er det svært viktig at kommunene er i stand til og motivert til å ta vare på havet og kysten som vårt fremste matfat. Det betyr at kommunene vil være den helt nødvendige førstelinjetjenesten for å bekjempe den marine forsøplingen langs kysten. Til det trengs det selvsagt både menneskelige og finansielle ressurser.

Kommunene må med andre ord være med på laget og ha incentiver for å legge til rette for bærekraft, vekst og utvikling. Skal vi lykkes med det, må innbyggerne i kystkommunene også oppleve at de får ta del i verdiskapingen. De må oppleve det som rettferdig, ved at den som tilrettelegger for virksomheten, båndlegger store arealer og avstår sine naturressurser, også får en rimelig kompensasjon for ulempene og fortrengingen av annen bruk som det medfører.

Det er selvsagt positivt om Havbruksfondet får inntekter gjennom den veksten regjeringen planlegger for, men det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til denne veksten i årene fremover – når den kommer og hvor stor den blir. I tillegg er det naturlig nok også stor usikkerhet knyttet til hvilken pris en kan forvente på nye konsesjoner og utvidede produksjonsrettigheter.

Det var denne usikkerheten Stortinget ville fjerne da det før ferien ba regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk, og da slik at dette skulle gi en stabil og forutsigbar årlig inntekt til kommunene med virkning fra 1. juli 2018. NFKK har registrert at regjeringen i forslaget til statsbudsjett utviser liten vilje til å innføre en slik avgift, og har dermed ikke imøtekommet Stortingets vedtak og intensjon. NFKK setter nå sin lit til at de partiene på Stortinget som gjennom vedtaket før ferien vedtok å tilgodese kommunene med en andel av verdiskapingen fra arealer de stiller til disposisjon, fortsatt står ved dette prinsippet. Det er helt nødvendig for å sikre forankring i kystkommunene for den fremtidige veksten alle ønsker seg og for å skape ringvirkninger som kommer hele storsamfunnet til gode. Det må kort og godt bli slik at befolkningen i kystkommunene opplever større rettferdighet – det må oppleves at en rettferdig andel av verdiskapingen blir liggende igjen i lokalsamfunnene.

NFKK ber i denne forbindelse Stortinget sørge for at kommunene tilføres slike inntekter, både gjennom den planlagte veksten i havbruksfondet, og ved å oppfylle intensjonene med vedtaket i juni i år.

Den usikkerheten som fortsatt er knyttet til bærekraftig vekst, og dermed usikkerheten om fremtidige inntekter til fondet, må fjernes, og det finnes flere mekanismer som kan ivareta dette behovet, i tråd med det et flertall på Stortinget har programfestet. En produksjonsavgift kan så absolutt være en slik mekanisme. Den modellen som NFKK har fått utredet viser i så måte en god og enkel løsning på dette, og den imøtekommer Stortingets uttrykte vilje gjennom vedtaket i juni i år.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Ikke lenger flertall for produksjonsavgift på Stortinget

Arbeiderpartiet er i ferd med å gå vekk fra å være en garantist for å få innført en produksjonsavgift på laks.