NYHETER

Se alle artikler

Foreslår veileder for lik saksbehandling

Nofima mener at det er for mye skjønn og ulik saksbehandling i havbruksnæringen, og foreslår en veileder.

Det er konklusjonen i en ny rapport fra Nofima, ifølge FiskeribladetFiskaren.

Ifølge rapporten, blir personlige preferanser til saksbehandlere nå brukt som grunnlag for beslutninger – og ikke faglige vurderinger og en avveiing av ulike hensyn. Det oppfattes som forskjellsbehandling.

– Det er behov for å få en overordnet veileder for havbruksforvaltingen. I dag er det for stort sprik og tilfeldigheter i forvaltningen. Det vil være optimalt om alle sektormyndighetene som har med havbruksforvaltning å gjøre satt seg ned og laget en overordnet veileder, sier seniorforsker Roy Robertsen i Nofima til FiskeribladetFiskaren.

Rapporten fra Nofima er bestilt av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). I rapporten, foreslås det blant annet at det lages en veileder.

«Det bør utarbeides oppdaterte og mer presise veiledere for saksbehandling og forvaltning av havbruksnæringen, for å sikre adekvate beslutninger, forutsigbarhet og likebehandling. Det må også etableres bedre rutiner for oppdatering og revisjon av veiledere», heter det.

Det er i hovedsak Fylkeskommunene, fylkesmennene, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Mattilsynet og NVE havbruksnæringen må forholde seg til.

Støtter forslaget
Bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters landsforening (NSL) støtter forslaget om en veileder.

– Vi ser at det er veldig store regionale forskjeller mellom samme sektormyndighet. I tillegg ser vi ser at det er uklare ansvarsforhold mellom de forskjellige sektormyndighetene, sier havbruksdirektør Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge til FiskeribladetFiskaren. Han sier videre at det faktumet at hver sektormyndighet står på for sitt ansvarsområde kan gjøre at helheten ikke blir god.

Lover forenkling
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) skriver i en e-post til avisen at de vil gjennomgå Nofima-rapporten, og at de arbeider med forenkling av havbruksforvaltningen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i departementet som ser på hvordan lokalitetssøknader bør behandles.

«Som rapporten peker på, er det mange offentlige etater og instanser inne i bildet her, og ulikt lovverk under forskjellige departementer som en søknad må vurderes etter. Departementet er opptatt av en mer effektiv behandling av søknader om lokaliteter for havbruk, og dette er blant annet omtalt i regjeringens regionmelding», skriver departementet i en e-post til avisen.