NYHETER

Se alle artikler

Flengende kritikk av Veterinærinstituttet

For tredje år på rad har Veterinærinstituttet avlagt et regnskap med «vesentlige feil og mangler», skriver Riksrevisjonen. Instituttet mangler også et styringssystem for informasjonsteknologi.

Veterinærinstituttet (VI)

Fakta Veterinærinstituttet

  • VIs viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker.
  • VI er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.
  • Instituttet har 332 ansatte (2015), hvorav 133 har doktorgrad.
  • VI eies av Landbruks- og matdepartementet, men gjør også oppgaver for Nærings- og fiskeridepartementet. Grunnfinansiering gis at disse to departementene, samt Norges Forskningsråd. Dette står for ca 40 prosent av inntektene, resten kommer fra forskning og oppdrag.
  • VI samarbeider tett med forvaltningsinstitusjoner, hovedsakelig Mattilsynet, men også Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.
  • Hovedkontoret ligger i Oslo, og har fem enheter langs kysten. I 2019 flytter hovedkontoret til Ås.

Kilde: VIs nettsider

Det skriver Riksrevisjonen i sitt såkalte «Dokument 1», deres rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015. Rapporten ble publisert tirsdag.

«Veterinærinstituttet har for tredje år på rad avlagt et regnskap med vesentlige feil og mangler. Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at departementets styring og oppfølging av virksomheten ikke har ført til nødvendige forbedringer», heter det i rapporten.

Det dårlige regnskapet, skyldes flere forhold.

«Revisjonen viser at det fortsatt er vesentlige svakheter og mangler i instituttets økonomistyring og internkontroll for å sikre korrekt regnskapsavleggelse. Skriftlige prosedyrer mangler, og sporbarheten i underliggende dokumentasjon til regnskapet, er svak», heter det i rapporten.

Riksrevisjonen mener at regnskapet er så dårlig, at det «heller ikke for 2015 kan uttale seg om Veterinærinstituttets regnskap».

Riksrevisjonen kritiserer også Veterinærinstituttet for at det ikke er etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet i samsvar med forskrift om elektronisk forvaltning med og i forvaltningen

«Instituttet har heller ikke utformet mål og strategier for arbeidet med informasjonsstrategi», skriver Riksrevisjonen.

- Tar det meget alvorlig
I en melding publisert på sine nettsider, skriver Veterinærinstituttet:

-Vi tar det meget alvorlig at Riksrevisjonen finner å ikke kunne uttale seg om regnskapet til Veterinærinstituttet. Vi håper samtidig at det omfattende arbeidet som er gjort i 2015 og 2016 - og som fortsatt pågår - ved instituttet for å forbedre økonomimodell og internkontroll vil lykkes, sier konstituert administrerende direktør Merete Hofshagen.

Uholdbar situasjon
Veterinærinstituttet eies av Landbruks- og matdepartementet.

- Dette er departementets ansvar, sa riksrevisor Per-Kristian Foss, ifølge Dagens Næringsliv

- De er vel mer opptatt av mat enn penger, sa han videre.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale tar kritikken alvorlig.

– Dette har ikke vært godt nok håndtert, hverken fra styret eller departementets side. Det er en uholdbar situasjon når regnskapet ikke blir godkjent tredje år på rad. Jeg har vært tydelig til min administrasjon på at dette går ikke an, sier Dale til DN.