NYHETER

Se alle artikler

Riksrevisjonen: Norsk oppdrettsnæring står fortsatt overfor store utfordringer

I Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningen, fastslår de at det fortsatt er store utfordringer i norsk oppdrettsnæring. Men Riksrevisjonen registrerer også positiv utvikling.

Det er først og fremst tre områder Riksrevisjonen peker ut. Det er lakselus, rømming og fiskevelferd.

I rapporten merker Riksrevisjonen seg at Nærings- og fiskeridepartementet ser på innføring av produksjonsområder, handlingsregel og miljøindikatorer, som et viktig steg i oppfølgingen av kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader til Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonen merker seg også at antallet rømt oppdrettslaks ifølge statistikk fra Fiskeridirektoratet har gått ned etter 2006. Samtidig er andelen fisk som dør i produksjonen, ifølge Veterinærinstituttet fortsatt høy og utgjør et alvorlig dyrevelferdsproblem.

De skriver videre at lakselus fremdeles utgjør en betydelig miljøutfordring i norsk fiskeoppdrett, og at situasjonen ikke har bedret seg de siste årene.

- Det er fortsatt betydelig smitte av lakselus fra oppdrettsfisk som kan ha påvirket de ville bestandene av laksefisk negativt, negativt skriver de.

Riksrevisjonen ser alvorlig på økningen i forbruket av legemidler mot lakselus og utviklingen av resistens mot disse legemidlene, men merker seg samtidig at Havforskningsinstituttet vurderer forbruket av andre typer legemidler som lavt. Det trekkes også frem at Vitenskapelig råd for lakseforvaltning framhever genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks som en viktig årsak til at mange bestander av villaks har dårlig kvalitet.

- Etter Riksrevisjonens vurdering står norsk oppdrettsnæring fortsatt overfor store utfordringer. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med en rekke tiltak for å løse disse utfordringene, men det er for tidlig å se effekten av tiltakene som Stortinget har sluttet seg til gjennom Stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, konkluderer Riksrevisjonen som vil følge saken videre.

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge mener at rapporten inneholder lite nytt, men at de slutter seg til vurderingen om forvaltingen kan bli bedre.

- Dette er en vurdering av forvaltingen, og en oppfølging av tidligere vurderinger. Lus, rømming og dyrevelferd er de tre tingene som trekkes frem. Men dette er basert på tall fra 2015, og vi ser fremgang på alle disse områdene i år. Det er en nedgang i bruk av legemidler mot lus og at det blir brukt mer ikke-medikamentelle metoder. Men tallene på dette får vi ikke før til våren. Alt tyder på at næringen er på rett vei, sier Kvistad til IntraFish.

Når det gjelder dyrevelferd, mener han at dødelighet ikke er en tilstrekkelig indikator.

- Oppdretterne jobber med dyrevelferd hele tiden. I dag er det bare generelle retningslinjer for dette, og en mangler konkrete indikatorer for fiskevelferd. Men dette er også på gang hos forvaltningen, og i påvente av at de blir ferdige er Sjømat Norge i ferd med å sluttføre et rådgivende dokument om dette. Det vil jeg tro kan være klart i løpet av høsten. Her blir det angitt noen konkrete retningslinjer for fiskevelferd, men vi trenger konkrete indikatorer fra forvaltningen å holde oss til. Det kan ikke være opp til hver enkelt, sier Kvistad.