NYHETER

Se alle artikler

Nordfjord Forsøksstasjon kan miste FoU-tillatelse

Fiskeridirektoratets faglig råd for forskningstillatelser anbefaler at en FoU-tillatelse tilhørende Nordfjord Forsøksstasjon ikke forlenges.

Fakta FoU-tillatelser

Fakta

  • Intensjonene bak tildeling av forsøks- og forskningstillatelser er å gi rom for viktige forskningsprosjekter som kan bringe norsk oppdrettsnæring fremover.
  • De skal bidra til å utvikle kunnskap som kommer akvakulturnæringen til gode, blant annet om driftsformer, teknologi, biologi, ernæring, fiskehelse og fiskevelferd.
  • Ordningen er primært forbeholdt forskningsinstitusjoner på universitet-/høgskolenivå  I særlige tilfeller har også annen privat eller offentlig institusjon vært gitt tillatelse når anlegget fremstår som en nødvendig og integrert del av et forskningsprosjekt.
  • Det legges stor vekt på at biologisk forskningskompetanse er involvert i søknadene. For denne typen søknader blir nødvendige tillatelsesrammer vurdert ut fra prosjektets forskningsmessige innhold og behov. Eventuell matfiskproduksjon i slike tillatelser er å anse som en sideeffekt ved forskningen
  • Forskningstillatelsene er tidsbegrenset og søknadene blir individuelt vurdert ut fra prosjektets faglig innhold, samlet kompetanse og relevans. Det er ingen søknadsfrist for denne type tillatelser, og Fiskeridirektoratet har løpende adgang til å innvilge tillatelser etter ordningen.
  • Søknaden blir behandlet av Fiskeridirektoratets Faglige Råd for Forsknings¬tillatelser, som er et eksternt råd, jf. laksetildelingsforskriftens § 28a
  • Det er pr. 20.01.2016 tildelt 68 tillatelser.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Det fremgår av et dokument IntraFish har fått innsyn i.

Tillatelsen ble gitt uten angitt varighet for å forske på effekter av marint fôr og ugunstige forhold for vegetabilske fôr på helse, velferd og produksjonsresultater. Polarfeed har vært fôrleverandør, mens Veterinærinstituttet og NMBU har det faglige ansvaret for den omsøkte tillatelsen som er søkt tilknyttet tre lokaliteter i Sogn og Fjordane.

«Rådet anser den beskrevne forskningen for å være retrospektiv, da det ikke er nødvendig å forske på effekter av marine fôringredienser for å finne ut at dette gir bedre tarmhelse. Det er forsket mye på plantebaserte fôringredienser når det gjelder tarmhelse, som følge av utviklingen med å erstatte marine ingredienser i fôret de siste 15-20 årene, og som taler for dette. Rådet gir videre uttrykk for at forsøkene ikke heller krever storskala uttesting, men bør gjøres i mer kontrollerte former i småmerder eller karforsøk, og således ikke krever en egen forskningstillatelse. Det eksisterer andre forsøksstasjoner for dette, bl.a GIFAS og LetSea. Rådet viser også til at Europharma har fusjonert med Polarfeed og har fått tilsagn om egne forskningstillatelser for å forske på fôr og helseeffekter av fôr fra denne produsenten, og at det ikke er behov for flere tillatelser ut over dette», heter det i begrunnelsen.

Selskapet har tre uker (fra 17. januar) til å komme med kommentarer til saken. Nordfjord Forsøksstasjon eies av Norsk Marin Fisk.