NYHETER

Se alle artikler

Lerøy passerte milliarden i driftsresultat i fjerde kvartal

Lerøy Seafood Group rapporterer en omsetning på 4.924 millioner kroner i fjerde kvartal, og et driftsresultat før verdijustering av biomasse på 1.017 milliarder kroner.

Samme kvartal i 2015 var omsetningen 3.564 millioner kroner og driftsresultatet på 353 millioner kroner. Styret vil foreslå at utbytte settes til 13 kroner per aksje for fjoråret. Fjerdekvartalsresultatet var marginalt bedre enn ventet på forhånd.

- Lerøy Seafood Group oppnår et rekordresultat i 2016, og rapporterer den høyeste omsetning og det høyeste driftsresultat før verdijustering av biomasse i konsernets historie. Det er vi selvsagt meget fornøyd med. Vi ser tilbake på et kvartal med meget høye priser på laks og ørret, en sterk etterspørsel, men også noen biologiske utfordringer og en relativt høy kontraktsandel med priser som ligger under spot-prisen, sier konsernleder Henning Beltestad i presentasjonen av fjerde kvartal.

Lavere slaktevolum
Slaktevolumet i fjerde kvartal 2016 er 6 % lavere enn samme periode i 2015. Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble i fjerde kvartal 2016 1.025 millioner kroner mot 335 i samme periode i 2015. Dette gir et resultat før biomassejustering på 14,3 kroner per aksje i fjerde kvartal 2016 mot tilsvarende 6,4 kroner per aksje i samme periode i 2015.

- Vi vurderer fortsatt uttakskostnadene på laks og ørret som ekstraordinært høye, sier Beltestad, og viser til at fôrkostnader, sammen med kostnader forbundet med å holde seg innenfor myndighetspålagte grenser for lakselus, som de viktigste kostnadsdriverne. Han sier selskapet har iverksatt en rekke tiltak for å redusere kostnadene, men sier det er vanskelig å tidfeste når det vil skje.

For året 2016 rapporterer konsernet en omsetning på 17.269 milliarder kroner og et driftsresultat før verdijustering av biomasse på 2.843 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld ved årsskiftet var 3.433 milliarder kroner og egenkapitalandelen var på 54 prosent.

Driftsresultat før biomassejustering i oppdrett ble 827 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 221 millioner kroner samme kvartal i 2015. Lerøy slaktet 39.143 tonn laks og ørret i fjerde kvartal 2016 som er en nedgang på 6 % fra samme periode i 2015. Margin (EBIT) per kg økte fra 5,3 kroner per kg i fjerde kvartal 2015 til 21,1 kroner per kg i fjerde kvartal 2016. Lerøy Aurora hadde en operasjonell EBIT på 28,3 kroner per kg i fjerde kvartal, mens Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll melder om en EBIT per kg på henholdsvis 17,9 og 18,0 kroner.

Hvitfisk integreres
Etter overtagelsen av Havfisk og Norway Seafoods Group i fjerde kvartal, ble det gjort betydelige endringer i driften av Norway Seafoods. Med virkning fra 1. januar 2017 er salg- og logistikkfunksjoner, gjennom virksomhetsoverdragelse, samordnet med konsernets markedsavdeling i Bergen.

Lerøy skriver i fjerdekvartalsrapporten at det må påregnes noe omstillingskostnader gjennom 2017 i forbindelse med overtagelsen. Videre er virksomheten i Danmark solgt til Seafood International, et konsern hvor Lerøy Seafood Group vil eie 33 % av aksjene.

For kvartalet bidro virksomhetene med et driftsresultat på 76 millioner kroner.

Tjener penger på videreforedling
Konsernet skriver ar de volatile prisene på laks fortsatt er en utfordring for bearbeidingsaktivitetene, og konsernet arbeider aktivt med å tilpasse seg forventningen om vedvarende høye råstoffpriser. Omsetningen er opp 9 % i fjerde kvartal 2016 sammenlignet med fjerde kvartal 2015, men driftsmarginen har gått ned fra 7,1% til 4,6%. I sum er driftsresultatet falt fra 39 millioner kroner i fjerde kvartal 2015 til 28 millioner kroner i fjerde kvartal 2016.

Segment Salg & Distribusjon hadde en omsetning på 4.086 millioner kroner i fjerde kvartal 2016, opp 25 % sammenlignet med fjerde kvartal 2015. Driftsmarginen falt fra 3,0 % i fjerde kvartal 2015 til 2,8 % i fjerde kvartal 2016.

For 2017 forventer konsernet i dag et slaktevolum på 180.000 tonn inkludert andel av Lerøys volum fra tilknyttede selskaper.

- Med bakgrunn i planlagt høstet volum og gode markedsutsikter, forventes det i dag at konsernets inntjening i første kvartal 2017 vil bli god, konstaterer selskapet i fjerdekvartalsrapporten.

Nøkkeltall Lerøy Seafood Group (tall i millioner kroner)

Q4 2016 Q4 2015 Endring 2016 2015 Endring
Inntekter 4 924,5 3 564,3 38,2 % 17 269,3 13 450,7 28,4 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 170,1 477,6 145,0 % 3 355,1 1 813,9 85,0 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 1 017,3 352,8 188,4 % 2 843,5 1 380,0 106,1 %
Resultat før skatt 2 560,8 1 032,3 148,1 % 4 445,3 1 501,1 196,1 %
Slaktevolum (tonn gw) 39 143 41 697 -6,1 % 150 182 157 697 -4,8 %
EBIT (kroner)/kg (alt inkl.) 26,00 8,50 205,9 % 18,90 8,80 114,8 %
 

Se Også


Tror selskapene er for optimistiske til slaktevolum

Børsnoterte lakseselskaper guider om for høye slaktevolumer i 2017, mener Swedbanks analytiker Marius Gaard.