NYHETER

Se alle artikler

Har ikke fått til et bredt forlik på forhånd om pliktsystemet

Pliktsystemet i fiskerinæringen sendes nå til behandling i stortinget. – Vi må se på intensjonene med pliktene, mener Senterpartiets Geir Pollestad til Fiskeribladet.

Meldingen Sandberg fremlegger i dag, er en oppfølger av pliktkommisjonen som så på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen, som leverte sin rapport til fiskeriministeren i oktober i fjor.

En rapport som igjen var en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble behandlet av Stortinget i mars i fjor.

Tatt tid
Arbeidet med stortingsmeldingen om pliktene i fiskerinæringa har tatt noe lengre tid enn det Sandberg forutså. Han varslet at meldingen skulle i statsråd 3. mars, på årsmøtet til Fiskebåt i februar. Der viste han til at pliktsystemet er komplisert og politisk kontroversielt.

Pliktkommisjon ble nedsatt for å vurdere kostnadene og verdiene knyttet til aktivitetsplikten for fartøyeier, industri og lokalsamfunn, viste Sandberg til på Fiskebåt-møtet.

Ikke enige
Etter det Fiskeribladet har grunn til å tro klarte ikke Sandberg å komme til enighet med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti om innholdet i meldingen, og det var dette som stoppet ham fra en behandling i statsråd 3. mars.

Pliktkommisjonen leverte rapporten sin 12. oktober og har siden vært på høring, både offentlig og internt i departementene.

– Pliktsystemet har lenge vært modent for endringer, sa Sandberg på Fiskebåts årsmøte

Han hadde frist til påske for å få den gjennom statsråd, for å behandle saken i denne stortingsperioden.

Ikke bredt forlik
Leder Geir Pollestad (Sp) i Stortingets næringskomité sier til Fiskeribladet at Sandberg ikke har søkt et bredt forlik med opposisjon i forkant av fremleggelsen av meldingen, etter det han kjenner til.

– Dette er en vanskelig sak, der det ville vært fint om Sandberg hadde møtt kravene fra «folk flest», sier Pollestad som tror pliktsystemet vil bli en sak som blir debattert i den kommende valgkampen til Stortinget i høst.

Pollestad viser til at de ulike elementene i deltakerloven henger sammen, og at det er viktig å se en helhet i regelverket.

– Plukker vi bort en bit, må vi spørre oss hva det vil bety for andre bærebjelker i regelverket, sier han.

Må se på intensjonen
Pollestad viser til at pliktkommisjonen sin rapport viser til tilstanden for pliktsystemet slik det arter seg i dag, og ikke slik den engang var tiltenkt.

– Vi erkjenner at det er utfordrende med pliktsystemet slik det fungerer i dag. Pliktkommisjonen har tatt for seg det juridiske grunnlaget og hvilken kompensasjon som bør gis. Men det som bør komme i plassen for pliktsystemet, bør være like godt som det som systemet var tiltenkt da det ble opprettet, mener han.

Han vil derimot være forsiktig med å ha for bastante meninger om hva som bør komme i steden. Saken kommer nå til behandling i Stortinget, og han tror at komiteen vil kunne behandle den før denne storingsperioden er over.

– Men det nærmer seg valg, og det spørs om fiskeriministeren vil møte kravene fra «folk flest», sier han.