NYHETER

Se alle artikler

Driftsmargin på over 45 prosent i fjor

På to konsesjonar leverte Ballangen Sjøfarm 112 millionar kroner i inntekter og eit driftsresultat på 51 millionar kroner.

Selskapet, som er eigd av Ottar Bakke med familie (36 prosent), Ballangen kommune (34 prosent gjennom Ballangen Energi) og Cermaq Norway (30 prosent), betaler ut eit utbytte på 20 millionar kroner av årsresultatet på 41 millionar kroner.

Ballangen Sjøfarm har to eigne konsesjonar, men driftar seks konsesjonar gjennom samdrift med Cermaq. All fisk vert også selt gjennom Cermaq-systemet.

- Samdriftsavtalen gjer det mogeleg med effektiv brakklegging av områder slik at fjordsystemet vert halde i ein effektiv balanse, spesielt med tanke på lakselus og førebygging av mot fiskesjukdomar, skriv styret i årsmeldinga.

Eit eige smoltanlegg eg også under planlegging, noko selskapet meiner vil bety mykje.

- Gjennom eigen produksjon av smolt, i nærleik til produksjonsområda av laks, kan ein redusere transporttida av smolten, ein kan redusere sjøvassfasen og auke kontrollen med kvaliteten på smolten, skriv styret.

I løpet av fjoråret vart det også gjennomført eit forprosjekt knytt til ferskvasstilsetjing i lukka einig på merdar. På bakgrunn av prosjektet har selskapet søkt fire utviklingstillatelsar på til saman 3.120 tonn.

- Det er venta avgjersle på søknaden i løpet av 2017, skriv styret.

Ved årsskiftet hadde selskapet ein bokført eigenkapital på 84,4 millionar kroner. Samla gjeld var på 92,8 millionar kroner. Selskapet hadde også 110,5 millionar kroner i omløpsmidlar, og investerte i fjor over 60 millionar kroner i marknadsbaserte aksjar. Verdien av fisken i sjøen auka frå 34,5 millionar kroner til 40 millionar kroner.

Nøkkeltal Ballangen Sjøfarm (tal i millionar kroner)

2016 2015 Endring
Inntekter 112,4 100,0 12,4 %
Driftsresultat 51,0 33,6 51,8 %
Resultat før skatt 53,6 33,6 59,5 %
Årsresultat 41,0 25,2 62,7 %
Driftsmargin 45,4 % 33,6 % 35,0 %