NYHETER

Se alle artikler

- På høy tid med samarbeid i makrell- og luseforskningen

Det ligger store feil i Havforskningsinstituttets forvaltningsrådgivning i dag. Det skriver tidligere HI-forsker Jens Christian Holst i et åpent brev til direktør i Havforskningsinstituttet Sissel Rogne.

Hei Sissel,

Etter innlegget ditt under makrell-sesjonen på Havblikk konferansen i Midsund i juli kom du bort til meg etter at jeg provoserte deg i min kommentar til foredraget. Provokasjonen kom for å få deg i tale etter at jeg og sildeskipper Torfinn Gangstad to ganger under Pelagisk Dugnad våren 2016 hadde prøvd å få et møte med deg, og jeg i tillegg hadde sendt deg en direkte henvendelse om det samme rett før jul i 2016, alt uten resultat.

"Fiskerne som i dag hevder at makrellbestanden er kraftig underestimert har en god sak. Dette har alvorlige økologiske effekter som det er viktig å rette opp i"

Samtalen vår utviklet seg konstruktivt og handlet om nøyaktighet, presisjon og generell kvalitet på Havforskningsinstituttets (HIs) forvaltningsråd på pelagisk fisk og lakselus.

I foredraget ditt poengterte du at du var opptatt av kvaliteten på HIs arbeid. Jeg fikk et sterkt inntrykk av at du er oppriktig opptatt av at HI skal presentere de best mulige forvaltningsråd basert på best mulige data. For meg var dette et ideelt utgangspunkt for den samtalen og gjennomgang av empiri jeg har ment vi burde hatt siden du ble havforskningsdirektør.

Etter 10 minutters samtale rakte du frem hånden og sa: «Vi må snakkes!» med bestemt stemme. Avtalen ble beseglet med et godt håndtrykk. Deretter utvekslet vi eposter hvor du blant annet sa at du ville finne dato for et møte etter 23. august. Jeg kom tilbake til deg med noen datoer som passet for meg. Deretter ble det stille fra deg til tross for purringer.

Du lurer sikkert på hva agendaen min er? Fra en dag i januar 1972 da jeg fikk være på HI sammen med forskerne, inkludert en omvisning på da nye «G.O. Sars», har jeg hatt et nært og lojalt forhold til HI.

Senere, ut fra erfaringer som ung forsker ved HI, bestemte jeg meg for at min lojalitet lå ved HIs gode navn og rykte, ikke hos omskiftelige sjefer. I arbeidet mitt i det kontroversielle spenningsfeltet mellom villaks, lakselus og økosystembasert forvaltning, oppdaget jeg fra rundt 2005 det jeg vil kalle store feil i forvaltningsrådgivningen på lus, og senere i forvaltningsrådgivningen rundt kvotefastsettelse på de pelagiske bestandene i Norskehavet.

For lusen var problemet at vi overestimerte betydningen av lus som dødelighetsfaktor for utvandrende laksesmolt, for de pelagiske bestandene var problemstillingen at ICES leverte enbestands forvaltningsråd, og at de pelagiske bestandene var til dels kraftig underestimert.

"Fra 2005 har jeg ropt kraftig varsko. Det har jeg gjort siden på ulike måter"

Den siste problemstillingen var grunnen til at jeg gikk inn som rådgiver for fiskerne i Pelagisk Dugnad i 2014. Slik jeg så det hadde fiskerne en meget god sak når de hevdet at NVG- sildbestanden var underestimert. Rådet for NVG-sild for 2017 viser at dette var en riktig vurdering. Kvoterådet fra ICES ble cirka doblet til 646 tusen tonn, i stedet for å bli 0 som HI varslet sildefiskerne om i april 2014, og som var årsaken til at Pelagisk Dugnad ble startet. Fiskerne som i dag hevder at makrellbestanden er kraftig underestimert, har en god sak. Dette har alvorlige økologiske effekter som det er viktig å rette opp i. Blant annet mener jeg at det er stor sannsynlighet for at makrellen er en avgjørende faktor for rekrutteringssvikten som er observert i NVG-sildbestanden etter 2004 - og som ikke viser tegn til å bedres.

Det er også stor sannsynlighet for at makrellen er en avgjørende faktor når det gjelder kollapsen i kystbrisling,- kysttobis, villaksbestanden, i mange sjøfuglbestander, og så videre.

Bakgrunnen min for å hevde at det er feil i luseforvaltningsrådgivningen, ligger blant annet i at jeg tok initiativ til, og hadde en sentral rolle, i utvikling og utførelse av blant annet laksesmolttrålingene i fjordene fra 1998 til cirka 2004. I juli 2001 trakk mine kolleger og jeg dramatiske konklusjoner om lusens påvirkning på laksebestandene, som endte opp i en pressemelding. Den sa at 95 prosent av den utvandrende laksesmolten fra Sogn med stor sannsynlighet allerede var død.

Året etter viste prediksjonen i pressmeldingen seg å være helt feil. Fisket på ensjøvinter laks i Sogn var normalt i forhold til omkringliggende årsklasser og veksten fisken hadde hatt i havet.

Etter hvert kom det flere data som indikerte tilsvarende feil.

Fra 2005 har jeg ropt kraftig varsko. Det har jeg gjort siden på ulike måter, sist i epostutveksling med forskningsdirektør Geir Lasse Taranger i vår, og på iLaks 28. juni i år - men fremdeles uten noen som helst effekt. Ved å søke etter navnet mitt på intrafish.no og ilaks.no vil du finne artikler som dokumenterer denne historien tilbake til starten.

Når jeg ønsker et møte med deg nå, er det fordi jeg mener at du ved en gjennomgang av empiri, og ved å høre mine faglige argumenter, vil se at det ligger store feil i HIs forvaltningsrådgivning i dag - både på lus og pelagisk forvaltning i Norskehavet. Siden vi snakket sammen i Midsund, er det kommet ytterligere data som kraftig styrker alvorligheten innen begge felt. Slik jeg ser det, er det du som leder ved HI som har det øverste ansvaret for kvaliteten i HIs råd. Det vil være sterkt i din interesse at disse er best mulig.

Når det altså ikke nytter å gå til forskerne med bekymringsmeldinger, gjensto det å gå til deg. Når du ikke holdt avtalen vi inngikk i Midsund, gjensto dette lite ønskelige alternativet.

Dette åpne brevet er skrevet i nært samråd med sildeskipper Torfinn Gangstad fra Midsund, sildebas Jan Andreas Johansen fra Ålesund og Jan Melseth, formann i Sunnmøre Elveeiarlag. Vi inviterer med dette til nært og tillitsfullt samarbeid fremover og foreslår at du snarest tar initiativ til et møte med oss hos HI hvor blant annet følgende punkter står på programmet:

Nedsetting av en gruppe som skal vurdere kvaliteten på ulike sider av HIs forvaltningsrådgivning, da spesielt:

  • Økosystembasert forvaltning,
  • Pelagisk bestandsestimering
  • Tynning av makrellbestanden
  • Lakselus
  • Analyse av langtidsserie på lakseproduksjon og lakselus
  • Kjernetetthetsmodellen
  • Gruppens sammensetning, ressurser og mandat.
  • Eventuelt

Dette er en utradisjonell måte å overbringe et tilbud om konstruktivt samarbeid. Men du må stole på at det er et ærlig og velment tilbud fra alle fire. Du har hørt mye skit om meg fra en del av mine tidligere kolleger ved HI, ord som også passerer meg til stadighet via gode venner i fiskerinæringen. Dette skal du se bort fra. Det er normalt at slikt produseres i det spenningsfeltet som har oppstått etter at jeg talte tidligere kolleger midt imot. Du vil oppfatte meg som en positiv og samarbeidsvillig mann, noe du også vil se i referanselisten min.

Jeg ser frem til en invitasjon fra deg om å møtes på HI for en hyggelig og konstruktiv prat i nærmeste fremtid. La oss starte der, se fremover og diskutere mulige veier.

Norge kan få verdens beste økosystembaserte havforvaltning. Men det vil i stor grad avhenge av deg og at du tar grep ved HI og i ICES. Jeg garanterer deg at du fort vil ha hele kystens folk med deg og etter hvert også flere og flere oppover langs elvene.

Vennlig hilsen Jens Christian Holst.

  • Dette innlegget stod på trykk i fredagens papirutgave av Fiskeribladet - men i en noe forkortet versjon.
Siste saker
Mest lest