NYHETER

Se alle artikler

Vil vaksinere for å få bukt med økende sykdomsproblem i Midt-Norge

Oppdretterne i Midt-Norge er innstilt på å vaksinere fisken for å forebygge stadig økende forekomst av sykdommen yersiniose. Oppblomstringen av sykdommen kan ha sammenheng med økt bruk av ikke-medikamentell avlusing av laks. I deler av Midt-Norge anses sykdommen som en like stor utfordring som PD (pankreassykdom).

Bakteriesykdommen yersiniose har tradisjonelt sett opptrådt i settefiskfasen. Fra 2015 har imidlertid oppdrettere i Midt-Norge opplevd sykdommen som en økende utfordring også på laks i sjø, og situasjonen betegnes nå som alvorlig. Antall påvisninger og utbrudd av sykdommen øker, og det er flere påvisninger og utbrudd 2. år laksen står i sjøen. Dødelighet og negative effekter på fiskevelferd vurderes som alvorlig i regionen, og med risiko for videre forverring.

Svekket appetitt og dødelighet

-Det er i området Fosen til Rauma i Midt-Norge at vi ser økende utfordringer med sykdommen på laks 2. året i sjø. I anleggene fører sykdommen både til svekket appetitt og dødelighet. Vi ser at dødeligheten kan variere veldig. Operasjoner som krever håndtering av fisken, som for eksempel avlusing som gir en fysisk påkjenning for fisken, later til å trigge utbrudd og forsterke sykdommen, sier Lene-Catrin Ervik, leder for fiskehelse i Åkerblå, til IntraFish.

I store populasjoner, som en har på lokaliteter med oppdrettsfisk, kan ofte flere infeksjonssykdommer opptre samtidig, forklarer Ervik. Både yersiniose, HSMB (hjerte- og skjelettmuskelbetennelse), PD (pankreassykdom) og ulike gjellesykdommer, som AGD (amøbegjellesykdom) kan være til stede i et anlegg samtidig. Operasjoner som medfører stress for fisken kan altså utløse eller forsterke en eller flere sykdommer.

-Vi ser at yersiniose rammer i enkelte anlegg. Det er ikke slik at alle anleggene i området har sykdommen. Samtidig ser vi en økende forekomst av sykdommen. Forekomstene later til å ha økt med en omlegging av behandlingen av fisken mot lus, der det har blitt mer bruk av ikke-medikamentell behandling, sier Ervik.

Vil vaksinere

Ett av tiltakene en ønsker å gjennomføre i området er vaksinering av fisken. Det finnes vaksine i dag som kommer i form av en dyppvaksine, som kan benyttes til stikkvaksinering.

-Dette er en vannbaserte vaksine, og det er ønske om at denne vaksinen ytterligere utvikles og optimaliseres. Det er kun en vaksine med markedsføringstillatelse. I Midt-Norge anbefales det nå at flest mulig vaksinerer fisken, noe som ses på som et viktig tiltak for å forebygge mot sykdommen. Nå har jeg ikke 100 prosent oversikt, men de fleste aktørene ruster seg for å vaksinere en del av fisken fremover. Det er en felles innstilling om at dette er rett strategi, sier Ervik.

Samtidig pågår et samarbeid med forskningsinstitusjoner for å undersøke flere forhold rundt sykdommen.

-Det gjør vi for å få mer kunnskap om sykdommen, blant annet hvorfor vi ser denne utviklingen. For å kunne sette inn målrettede tiltak er det viktig å ha mest mulig kunnskap, påpeker hun.

En ser også på andre tiltak, som en håper å konkretisere utover høsten. I dette inngår blant annet kartlegging av mulige smitteveier, for eksempel om avlusingsenheter kan være en vektor for å spre smitten.

Like stor utfordring som PD

Oppdretterne i Midt-Norge har en samarbeidsgruppe der beslutningstagere fra de ulike selskapene er med. Denne gruppen ledes av Åkerblå. Fiskehelsepersonell fra alle selskapene er med, og det samarbeides på tvers av aktørene. I denne gruppen ser en blant annet på utfordringene med yersiniose. Nylig hadde gruppen et møte hvor også Mattilsynet var invitert.

-Der så vi på den videre oppfølgingen av yersiniose-problematikken, og diskuterte tilbakemeldinger fra forskningsmiljøer om iverksetting av FoU-prosjekter. Mattilsynet ble tatt med for at vi kunne informere, samt opplyse hva vi gjør for å møte situasjonen, forklarer Ervik. - Det er blant annet viktig å få frem utfordringene rundt vaksinering: Vi anser yersiniose som en like stor utfordring som SAV 2 i deler av Midt-Norge akkurat nå. Den pålagte vaksineringen mot PD kan komme i konflikt med behovet for å vaksinere mot yersiniose – og vi etterlyser handlingsrom for å gjøre en risikobasert tilnærming til denne problemstillingen.

Hva som er årsak til oppblomstringen av sykdommen er ikke klart.

-I utgangspunktet er bakterien Yersinia ruckeri knyttet til ferskvann, og har vært et lokalt problem på noen få settefiskanlegg. Tilfeller der fisken har utviklet yersiniose i sjø har tradisjonelt sett forekommet i forbindelse med at settefisken har hatt yersiniose på land før den ble satt i sjø. Nå ser vi imidlertid tilfeller der denne linken ikke åpenbart kan forklare smitteveien. Selv om bakterien har opprinnelse fra landsiden, ser den nå altså ut til også å spre seg i sjøen. Vi trenger mer kunnskap om sykdommen og smittespredningen, sier Ervik.