NYHETER

Se alle artikler

Avtale om makrell på plass i London

Det ble inngått en trepartsavtale om makrell i London i dag med et fiske av 816.797 tonn neste år.

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått en avtale om en totalkvote (TAC) på 816 797 tonn makrell for 2018. Totalkvoten er nær 270.000 tonn høyere enn den anbefalte kvoten fra forskningsrådet ICES for drøyt ei uke siden. ICES har i sin rådgivning tatt hensyn til et forventet overfiske i de landene som ikke inngår i avtalen: Island, Grønland og Russland.

Dette innebærer en nedgang på 20 prosent fra kvoten for 2017.

– Jeg har forståelse for at det er en utfordring for mange fiskere når kvotene går ned, særlig når makrellbestanden er i en så god forfatning som den er, men vi kan være fornøyd med at de tre kyststatene er enige om en kvote for 2018. Gitt de rådene vi har fått fra ICES, mener jeg at dette er en god avtale, omstendighetene tatt i betraktning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

293f258653d2c9c7ab791b344af46168 Den norske forhandlingslederen Ann Kristin Westberg sammen med sine forhandlingslederne fra EU, Joost Paardekooper (t.v.) og Herulf Sigvaldsson, Færøyene som kom til enighet om en makrellavtale i London i ettermiddag.  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

De tre kyststatene ble samtidig enige om en ny forvaltningsstrategi for makrell i tråd med rådgivning fra ICES.

– Det er positivt at vi har fått en ny forvaltningsstrategi basert på anbefalingene til ICES, sier Sandberg.

Les også: Fra kaia: Vanvittig kutt i makrellkvoter

Stabilitetsavtalen slo inn

– Dette var en løsning som lå i kortene ettersom det er inngått en stabilitetsavtale mellom avtalepartene om at kvotene ikke skal kuttes med mer enn 20 prosent fra et år til et annet, sier Audun Maråk i Fiskebåt i en kommentar til avtalen.

Han synes det er positivt at det er blitt en avtale i tråd med den langsiktig stabilitetsklausulen som ligger i gjeldende avtaleverk mellom partene.

Fjorårets totale makrellkvote, for fiske i år, er på 1.027.000 tonn og avtalen for neste år er 20 prosent lavere.

– Den store usikkerheten som er knyttet til anbefalingene fra forskerne, gjør at forvaltningsplanen kan revideres i løpet av kort tid hvis data fra årets kvoteanbefalinger blir endret eller justert. Dette vil kunne endre grunnlaget for rådene som kommer for 2019, sier Maråk.

20 prosent ned på fartøyene

– Man må regne med et kvotekutt på 20 prosent på fartøykvotenivå, men forhåpentlig tar man noe igjen gjennom økte makrellpriser, sier Maråk.

Island og Grønland var med på makrellforhandlingene, men trakk seg tilbake når avtalepartene skulle sette TAC for uttak neste år.

– Hvis Island og Grønland skal være med i forhandlingene, må de vise en helt annen ansvarlighet enn de har gjort til nå, sier Maråk.

Les også: Fiskebåt: Makrellrådet svekker tilliten til ICES

Ikke snakk om å gå under

Maråk er fornøyd med avtale sett i lys av kvoteanbefalingene fra ICES som han betegner som et trist kapittel, i sterk kontrast til det fiskerne registrerer på havet og det forskerne selv registrerte under økosystemtoktet. Han sier det ikke var reelle forhandlinger om å gå under den kvoteanbefalingen som ble gjort gjeldende og bryte med den langsiktige stabilitetsavtalen.

ICES la som kjent fram en avtale for å fiske 550.000 tonn makrell neste år, etter å ha fratrukket årets overfiske på fjorårets ICES-anbefalte kvote med 300.000 tonn.

Slik blir fordelingen

Kvoten er fordelt med henholdsvis 183.857 tonn til Norge, 102.924 tonn til Færøyene og 402.596 tonn til EU. Denne fordelingen er igjen basert på fordelingsnøkkelen som ble fastlagt i trepartsavtalen fra 2014. De tre kyststatene har også satt av en andel tilsvarende 15,6 prosent av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.

Den norske fangstverdien på makrell forventes å bli på rundt 1,8 milliarder kroner ut fra en kilopris på ti kroner kiloet.

Les også: Fiskerne sjokkerte over makrellråd