Pressemeldinger

Se alle artikler

Skal kontrollere settefiskanlegg for drypprømming

Fiskeridirektoratet vil utføre en ny kontroll med drypprømming fra settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bakgrunnen er resultater fra en aksjon i 2015 der det ble gjort funn ved flere lokaliteter.

- Det skal gjennomføres fiske med elektrisk fiskeapparat ved rundt 20 settefisklokaliteter i de to fylkene. Fiskeridirektoratet vil utføre arbeidet sammen med en profesjonell aktør, Rådgivende Biologer, som er faglig ansvarlig for selve fisket. Arbeidet skal utføres i siste halvdel av april, skriver fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Elveos og mulige standplasser for fisk vil bli undersøkt. Fisken vil bli svimeslått slik at den kan fanges med håv og settes i en bøtte for oppvåkning. Fangsten vil bli sortert etter art og om det er vill- eller oppdrettsfisk. All villfisk vil bli satt tilbake i vassdraget, skriver direktoratet.

Bakgrunnen for undersøkelsen er forskningsresultater som viser at rømming av liten fisk kan være mer omfattende enn det som går fram av innrapporterte tall og at disse utgjør en betydelig andel av rømt oppdrettsfisk i norske vassdrag.

Et pilotprosjekt med el-fiske ved settefiskanlegg ble gjennomført i 2015 i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det ble da gjort funn av rømt settefisk ved 6 av 25 anlegg.

- Pilotprosjektet viste at det forekom drypprømming fra settefiskanlegg der både vi og næringen trodde at anleggene var tette. Funnene ble fulgt opp med tilsyn på de aktuelle anleggene. Det ble gitt flere pålegg om retting av avvik og oppfølgende prøvefiske, skriver Fiskeridirektoratet i pressemeldingen.

Fiskeridirektoratet fulgte også opp med en lignende undersøkelse i fem andre fylker i landet i 2016. Det ble da gjort funn ved 1 av 14 anlegg.