Pressemeldinger

Se alle artikler

Mattilsynet ber om innspill til ny PD-plan

Mattilsynet skal lage en bekjempelsesplan mot PD som skal være klar i løpet av høsten. Mattilsynet inviterer nå næringsaktørene til møte der de kan komme med innspill til planen.

Fakta pankreassykdom (PD)

 • PD forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus og er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag.
 • Det er per i dag seks kjente subtyper av Salmonid alfavirus (SAV)
 • Sykdommen har en typisk smittsom opptreden med spredning innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk. Fiskegrupper kan imidlertid være infisert med virus uten at det utvikler seg til et sykdomsutbrudd
 • De fleste utbrudd blir diagnostisert i perioden mai til oktober, men sykdommen blir påvist hele året. Utbrudd kan være langvarige og dødeligheten kan bli svært høy
 • Det første kliniske tegn på PD er ofte at fisken brått slutter å spise. Syk fisk står gjerne tett i tett i vannoverflaten mot strømretningen. Det kan gå 2–3 uker før den begynner å dø.
 • Syke individer har ofte store muskelskader som også rammer spiserørsmuskulatur. Skader i hjerte og kroppsmuskler hemmer blodsirkulasjon og påvirker svømmeadferd. Muskelskadene kan gi dårlig slaktekvalitet på fisk som slaktes etter utbrudd. Det blir kroniske skader i bukspyttkjertelen (pankreas) som reduserer fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer og fører til redusert tilvekst.

Kilde: Veterinærinstituttet

– Oppdraget om å lage en bekjempelsesplan kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet. Rammene for planen er den nye nasjonale PD-forskriften, endringene i transportforskriften og PD-områdeforskriften i Nord-Trøndelag og sør i Nordland, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Nye rammer og tiltak mot PD

Det er nå opprettet en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner. Målet er å redusere konsekvensene av sykdommen i PD-sonen, hindre etablering i overvåkingssonene og å begrense utbredelsen av virustypene som forårsaker PD.

Kravene til transport er skjerpet. Det er forbudt å transportere levende laksefisk unntatt settefisk ut av PD-sonen, og det er forbudt å transportere laksefisk til slakt over Hustadvika.

– Samlet innebærer dette nye tiltak for å forsterke grensen mellom PD-sonen og overvåkningssonene, og for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen kan bli fri for sykdommen. Forskriften legger opp til mer områdevis forvaltning med koordinert drift og brakklegging både i PD-sonen og i overvåkingssonene, skriver Mattilsynet.

Innspillsmøte i Bergen

Mattilsynet har nå invitert næringsaktørene til møte i Bergen 26. oktober.

De viktigste temaene på møtet og i bekjempelsesplanen blir:

 • Kriteriene for når smitterisiko vurderes å være lav eller høy.
 • Når det er aktuelt å tillate bruk av åpen slaktemerd for smittet fisk.
 • Når det er aktuelt å lage kontrollområdeforskrifter, både i observasjonssonene og i PD-sonen, og hvordan slike forskrifter skal utformes (prosess og mal).
 • Når rask tømming av anlegg med påvist PD-smitte er det foretrukne alternativet.
 • Kriterier for flytting av fisk, både det som godkjennes i driftsplaner og når det kan være aktuelt å flytte smittet fisk fra observasjonssonene til PD-sonen.
 • Hvordan koordinert brakklegging av områder kan bidra til sykdomsforebygging.
 • Hva som forventes at næringen tar et særskilt ansvar for når det gjelder risikoreduserende tiltak.
 • Når det kan bli aktuelt med krav om vaksinering utover området mellom Fræna og Sømna.
Siste saker
Mest lest