Denne elektrosoniske flokkulatoren er godt utprøvd over hele verden og renser vann ved hjelp av elektrolyse og ultralyd. Nå er teknologien også tatt i bruk i Norge på landbaserte oppdrettsanlegg. Det skal tilfredsstille både dagens og fremtidens strenge rensekrav.

Fremtiden innen slamhåndtering

Prosessen er helt fri for kjemikalier, og foruten rensing av drikkevann er den blant annet blitt brukt i elvene rundt en av verdens mest forurensende gruver. Prøvene viste at flokkulatoren fjernet 99,5% av tungmetaller som sink, kadmium og bly. Dette er stoffer som også finnes i fiskeslam. Prosessen samler slam og næringsstoffer i «flokker», og partiklene skilles ut fra resten av vannet.

Bioretur AS har i samarbeid med det britiske selskapet Power & Water, som står bak teknologien, tilpasset dette til oppdrettsnæringen. Under kan du se en animasjonsfilm som forklarer prosessen.

Mer enn bare rensing

Teknologien gjør mer enn å bare rense vannet, den gjør det faktisk mulig å samle opp og gjenbruke naturlige ressurser som ellers ville gått til spille. Fiskeslam er rikt på fosfor og nitrogen, næringsstoffer som alle levende organismer trenger og som er essensielle i matproduksjon. Større konsentrasjoner av fosfor overstimulerer algevekst, og i små eller spesielt sårbare områder fører det gradvis til oksygenuttømming, noe som gir svært dårlige levevilkår i det maritime miljøet.

I rapporten Fosforregnskapet slår forskere fast at vi om relativt kort tid vil kunne stå overfor en fosforkrise ved at lett tilgjengelige fosfater blir brukt opp. Utvinning av dette mineralet kommer stort sett fra fosforstein i Vest-Sahara og brukes blant annet til produksjon av kunstgjødsel samt dyre- og fiskefôr. Samtidig som det importeres svimlende 12.000 tonn fosfor brukt i fôr til oppdrettsfisk, forsvinner 9.000 tonn ut igjen i havet. Dette er en av grunnene til at det er innført strenge rensekrav på alle nye landbaserte anlegg. Nye rensekrav ventes sågar å bli enda strengere, noe som kan gi mange oppdrettere fremtidig hodebry.

Reduksjon av miljøsensitive stoffer

Flokkulering i et Bioreturanlegg gir:

  • 95% reduksjon av organisk avfall
  • 100% reduksjon av totalt oppløst stoff
  • 97% reduksjon av fosfor totalt
  • 100% reduksjon av ulike fosfater
  • 81% reduksjon av ammoniakk

Fordeler

Ny teknologi for å rense vann og samle opp stoffer som fosfor finnes imidlertid på markedet. Bioretur har allerede brukt flokkulatoren på et eksisterende smoltanlegg og er i gang med flere nye prosjekter på oppdrettsanlegg der behovet for rensing er stort. Flokkuleringsprosessen krever svært lite energi, og slambehandlingsanlegget trenger heller ikke stor plass til tross for at kapasiteten er høy. En annen fordel er at Bioreturordningen tar hånd om drift og vedlikehold av anlegg samt sørger for at slammet blir brukt til produksjon av gjødsel og som substrat i biogassproduksjon. Dermed er det en vinn-vinn-situasjon som både hindrer forurensing og sløsing av ressurser, samtidig som det fører til at oppdrettere kan ha fokus på verdiskapende oppgaver i stedet for å tenke på slam.

Les mer om Bioretur og deres unike renseanlegg på selskapets nettsider.