Høsten 2020 stod Ellingsen Seafood konsernets nye smoltanlegg Silver Seed endelig klar. Hovedentreprenør var Artec Aqua og Franzefoss Minerals var leverandør av Aqua Balance System kalkmelkanlegg for justering av pH og hardhet av karvannet.

Det gamle anlegget med produksjonskapasitet opp mot 3,6 millioner smolt var gammelt og nedslitt og det har lenge vært behov oppgraderinger. I tillegg var det behov for både mer smolt og smolt av mer robust type.

Det nye anlegget på Mølnarodden i Flagstad kommune har konsesjon på 4 millioner smolt og er i motsetning til dagens RAS-trend et anlegg basert på gjennomstrømning med gjenbruk. Blant annet vil det si karvis fjerning av CO2, som reduserer anleggets vannbehov med opptil 60% i forhold til et tradisjonelt gjennomstrømningsanlegg.

Et enkelt valg

En mer robust smolt har hele tiden vært i fokus for Silver Seed. Både under planleggings- og nå i driftsfasen av anlegget. Dermed var valget av AquaPlus H som alkalietype til pH justering enkelt for biologisk Controller, Øyvind Kileng.

Kileng sier at vannet på Silver Seed er klassifisert som svært bløtt, hvilket betyr at nivåene av kalsium, magnesium og kalium er svært lave. I tillegg er pH i råvannskilden lav, med årsvariasjoner fra pH 5,4 – 6. Med periodevise innslag av metaller er dette helt på grensen av hva som gir stabile levevilkår for smolten i anlegget.

Med AquaPlus H får vi hevet kalsium-nivået i vannet fra ca 0,5mg/L til 2,5 – 3 mg/L, hvilket gjør vannet hardere. I tillegg kan vi nå ha en relativt stabil pH på rundt 6,8. Overordnet sett har dette bidratt til at vannkvaliteten er bedre for fisken på anlegget, samt at det gir oss en buffer mot eventuelle tungmetaller som kan komme med råvannet fra vannkilden.

Et kalsiuminnhold på mellom 2,5-3mg/liter er også midt i blinken ift det som er den beskyttende effekten kalsium har mot skadelige metaller i vannet.

Tegn på at fisken trives bedre med bedre vannkvalitet

På spørsmål om Silver Seed allerede nå kan se forskjeller i fiskens robusthet i forhold til tidligere utsett svarer Kileng: «Vi har kun levert en smoltgruppe i år. Denne har gått bra på anlegget og dødeligheten de første 30 dagene på sjø har vært minimal. Jeg tror at en stabil og god vannkvalitet har bidratt til dette, selv om det ikke er helt enkelt å tallfeste dette direkte enda.

Nå som utstyr og kalktilsetning fungerer stabilt reflekteres dette også på vannkvaliteten: pH og hardhet er stabilisert på nivåer som gir godt driftsvann til fisken og som bidrar positivt til produksjonen i anlegget.

En god og forutsigbar vannkvalitet er særdeles viktig for god fiskevelferd».

Et anlegg med robuste og gjennomprøvde komponenter

Franzefoss Minerals er både opptatt av at fisken i anlegget har det bra samt at driftspersonell får den beste opplevelsen med produktet. Prosjektingeniør i Franzefoss Minerals, Ole Petter Andersen, som står for design og engineering av Aqua Balance anleggene sier at; «For oss er det ikke så viktig å levere de billigste anleggene, men å levere et anlegg med robuste og gjennomprøvde komponenter, som passer til oppgaven de skal gjøre. Derfor velger vi komponenter med en akseptabel levetid og vedlikeholdsintervaller som gjør at oppdretteren kan fokusere på oppdrett av fisk. Dersom en komponent ikke holder mål, blir den byttet ut».

I praksis har oppfølgingen vært 24/7

Franzefoss Minerals har et mål om å være kundens beste valg. Dette gjelder både i forbindelse med produktene og tjenestene vi leverer men også oppfølgingen. Ben Rune Bendiksen, Teknisk Leder i Silver Seed, sier følgende; «Hittil har oppfølgingen fra Franzefoss Minerals vært helt perfekt og i praksis er den 24/7. Det er alltids noen som svarer i den andre enden og vi får hjelp når vi trenger det. Problemer blir ordnet, så dette har fungert bra.

Utover det er vi meget godt fornøyd med anlegget i sin helhet. Det virker solid. Der det har vært problemer er det blitt ordnet opp med en gang.

Vi setter også veldig pris på god dokumentasjon over det leverte utstyret. Der hvor vi i andre sammenhenger kanskje ville ringt leverandøren er operasjonsmanualen svært detaljert med bilder og tekstforklaringer med piler og kommentar.» Så dette er vi godt fornøyd med. Vi ser frem til et videre samarbeid om AquaPlus leveranser med Franzefoss Minerals».

Franzefoss Minerals har i år stand på Aqua Nor på plass D-303 i hall D. Velkommen på stand!