I mars i år avsa Høyesterett en dom, Servitørdommen, som omhandler spørsmålet om arbeidstagers opplysningsplikt før ansettelse.

Gjesteskribenter arbeidsliv: Rune Dyrvik

Intrafish og Fiskeribladet sine gjesteskribenter skriver kommentarer om temaer innen arbeidsliv. Denne uken er det Rune Dyrvik som skriver. Han er advokat og fagsjef arbeidsliv i Sjømat Norge, og jobber med arbeidsrettslig rådgivning, tarifforhandlinger og HMS.

Saken gjaldt en servitør som ble sagt opp i prøvetid, fordi arbeidsgiver etter tiltredelse ble gjort kjent med at han var blitt avskjediget i et tidligere arbeidsforhold som følge av en konflikt. Arbeidstager hadde hverken informert om dette arbeidsforholdet, eller konflikten, da han ble ansatt.

Spørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til, var om hans fortielse av det tidligere ansettelsesforholdet ga saklig grunn for oppsigelse.

Kort om saken

Servitøren ble i juni 2018 kontaktet av restaurant A med forespørsel om han kunne tenke seg å begynne arbeid som servitør. Han sendte over cv og møtte til intervju og ble senere i måneden ansatt med prøvetid.

Tidligere samme år hadde servitøren arbeidet ved restaurant B. Denne ansettelsen hadde vart i 6 uker, fra 25. april til 6. juni. Servitøren ble avskjediget fra dette arbeidsforholdet med den begrunnelse at han skulle ha truet eieren av restauranten og andre ansatte der.

Servitøren hadde opplyst om flere tidligere ansettelsesforhold overfor den nye arbeidsgiver, men ikke om dette siste ansettelsesforholdet. I stedet hadde han opplyst at han de siste to årene hadde gjort private ting, som ikke var relevant for stillingen.

Uheldigvis for den nytilsatte servitøren ble en av hans tidligere kolleger fra restaurant B også ansatt i august 2018. Dermed ble restaurant A gjort kjent med det tidligere ansettelsesforholdet og konflikten ved restaurant B. Dette resulterte i at servitøren ble sagt opp fra restaurant A med begrunnelse i manglende pålitelighet.

Senere gikk servitøren til søksmål mot restaurant B, og tingretten fastslo med rettskraftig dom at avskjeden var ugyldig. Tingretten fant at det ikke var hold i beskyldningene om at servitøren skulle ha truet eier og andre ansatte.

Prøvetidsreglene

Høyesterett tok utgangspunkt i reglene om oppsigelse i prøvetiden og særlig kriteriet i § 15–7 om manglende pålitelighet. Retten fant at stillingsvernsreglene var egnet til å løse denne saken, selv om tilbakeholdelsen av informasjon fant sted før ansettelsesforholdet var etablert.

De slo fast at oppsigelsesvernet ved prøvetidsansettelse er noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn ved en ordinær ansettelse. De la til grunn at spørsmålet om konsekvensene av manglende opplysninger måtte vurderes opp mot prøvetidsreglene og det noe reduserte oppsigelsesvern som her gjelder.

Begrunnelsen for oppsigelsen var todelt. For det første var den begrunnet med at servitøren skulle ha opptrådt truende på sin tidligere arbeidsplass. Dette var imidlertid tilbakevist gjennom rettssaken han hadde hatt med virksomhet B, hvor han fikk medhold og hvor det ble lagt til grunn at det ikke var hold i påstanden om truende adferd. For det andre var begrunnelsen at han ikke hadde informert om ansettelsesforholdet hos virksomhet B og spørsmålet var om dette ga saklig grunn for oppsigelse.

Arbeidstagers opplysningsplikt

Høyesterett la til grunn at det som hovedregel må være opp til arbeidsgiver å stille de spørsmål om arbeidssøkers bakgrunn som arbeidsgiver anser av betydning for stillingen.

Arbeidstager på sin side kan ikke gi direkte villedende informasjon, men har ingen generell plikt til å opplyse om alle tidligere ansettelser.

Når det gjelder tidligere arbeidskonflikter så mente retten at man i utgangspunktet ikke har plikt til å opplyse om dette. Det ble her pekt på at konflikter kan være forårsaket av arbeidsgiver eller andre arbeidstagere. Videre ble det pekt på at det kan være vanskelig å trekke grensen for hvilke samarbeidsproblemer man i så fall må opplyse om. Det ble også vist til at arbeidsgiver på sin side neppe har noe likt til å opplyse om konflikter på egen arbeidsplass.

Under henvisning til lojalitetsplikten mente retten at arbeidstager må opplyse om forhold som er av vesentlig betydning for ansettelsesforholdet, dersom det vil være klart illojalt å holde slik informasjon tilbake.

Høyesterett trakk frem at det først og fremst er forhold av direkte betydning for søkers faglige kvalifikasjoner, og evnen til å utføre arbeidet, som det må opplyses om. Her var det imidlertid tale om et omstridt faktum som servitøren var sterkt uenig i.

Resultatet

I motsetning til både tingrett og lagmannsrett, kom Høyesterett her til at oppsigelsen var usaklig.

Noe som gjorde saken tvilsom var at servitøren ikke bare hadde unnlatt å opplyse om det tidligere ansettelsesforholdet. Han hadde også gitt direkte feil opplysninger ved at han hadde opplyst at han de to siste år hadde gjort private ting uten relevans for stillingen. Men etter en helhetsvurdering fant retten at dette ikke kunne ha avgjørende betydningen i saken.

Retten trakk også frem arbeidsmiljølovens formålsparagraf som bl.a. er å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Dersom arbeidstager her skulle være forpliktet til å fortelle om konflikten ville det kunne bety at han ville hatt vanskelig for å få ny jobb.

Det ble også lagt vekt på at det ikke var noe å si på servitørens arbeidsprestasjoner og pålitelighet i det nye arbeidsforholdet.

Kan ganske enkelt spørre

Selv om arbeidstager her hadde unnlatt å opplyse om noe som åpenbart var av interesse for arbeidsgiver, og dessuten gitt direkte feil informasjon, så ble dette akseptert. Det er imidlertid lett å forstå at arbeidstager ikke ønsket å opplyse om det tidligere ansettelsesforholdet, da dette ville redusert hans muligheter for å få jobben. Så er det selvfølgelig av avgjørende betydning at han fikk medhold i saken mot tidligere arbeidsgiver og at påstanden om trusler viste seg å være grunnløse.

Hadde imidlertid arbeidsgiver her spurt servitøren om han hadde hatt konflikter på tidligere arbeidsplasser, så ville han måttet opplyse om dette. Så en arbeidsgiver som ønsker informasjon om slike forhold, kan ganske enkelt spørre.