Arbeidslivskommentar
  • Tor Olav Carlsen er en av Intrafish sine faste gjesteskribenter på feltet arbeidsliv. Carlsen er advokat og nestleder av arbeidslivsgruppen i Advokatfirmaet Bahr. Han har tidligere vært juridisk direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
  • I tillegg til Carlsen bidrar HR-sjef i Grieg Seafood, Kathleen Offman Mathisen, og senioradvokat Marte Solberg i Advokatfirmaet Haavind.

De siste årene har vi hatt en regjering som har vært særdeles effektive med å innføre nye regler på arbeidslivsområdet. Det er fra 1. januar 2024 blant annet trådt i kraft nye regler om utvidede arbeidsgiverplikter i konsern, godkjenningsordning for bemanningsforetak mv. Samtidig gjelder det å løfte blikket og se på hvilke muligheter de nye reglene innebærer. De nye kravene til når det skal velges verneombud mener jeg er et godt eksempel på nye regler som kan bidra positivt.

Tillitsvalgtes rolle i virksomheten

De tillitsvalgte har mange viktige oppgaver. En tillitsvalgt omtales ofte som en person valgt av medlemmer i fagforeningen og skal bistå medlemmene i foreningen i enkeltsaker og i saker knyttet til tariffavtaler mv. Men tillitsvalgte kan også være andre ansatte som er valgt.

Uavhengig av om en virksomhet er bundet av tariffavtale, er det en del oppgaver og involvering som inkluderer tillitsvalgte. Dette inkluderer for eksempel:

  • Involvering i varslingssaker og oppfølgning av rutiner for varsling etter aml. kapittel 2A
  • Bidrag til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten, jf. aml. kapittel 3 og 4
  • Drøfte og medvirke i spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold etter reglene i aml. kapittel 8
  • Drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten etter reglene i aml. kapittel 9
  • Utvidede rettigheter til å avtale avvikende ordninger for arbeidstid i aml. kapittel 10
  • Drøfte og praktisere regelverket om innleie, jf. aml. kapittel 14
  • Ha dialog og følge opp ulike prosesser knyttet til virksomhetens bemanning, f eks etter aml. kapittel 15 (oppsigelser) og kapittel 16 (virksomhetsoverdragelser)

Eksemplene ovenfor illustrerer spennvidden av tillitsvalgtes involvering, samtidig som det viser at tillitsvalgte har en betydningsfull plass i den daglige driften av en virksomhet. Og for arbeidsgiver er det viktig å ha representanter for de ansatte å diskutere med dersom det oppstår saker av betydning for arbeidstakerne. Her kan verneombudene også fylle en funksjon.

Nye regler for valg av verneombud

Med virkning fra 1. januar 2024 ble kravene/tersklene til valg av verneombud endret i arbeidsmiljøloven. Endringen innebærer blant annet at virksomheter med minst 5 ansatte nå skal velge verneombud. Tidligere var kravet at virksomheter med 10 eller flere ansatte måtte velge verneombud.

Reglene om valg av verneombud finnes i arbeidsmiljøloven kapittel 6. Og den praktiske fremgangsmåten for gjennomføring av valget er inntatt i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3–2 til § 3–4. Et par praktiske viktige punkter å merke seg knyttet til valget er for eksempel at valget skal gjøres blant ansatte som kjenner bedriften, funksjonstiden er i utgangspunktet to år av gangen og at verneombud utpekes av leder/virksomheten hvis ikke de ansatte velger verneombud.

I motsetning til en del andre valg, kreves det ikke noen hemmelig og skriftlig avstemming. Et valg av verneombud kan derfor foregå på en ganske enkel måte, for eksempel gjennom håndsopprekning eller på allmøte etc. Det er den som får flest stemmer som anses valgt, dvs. såkalt simpelt flertall.

Når det gjelder oppgavene til verneombudet, omfatter disse flere viktige elementer. For eksempel skal verneombudet blant annet ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, påse at maskiner, tekniske innretninger mv. ikke utsetter arbeidstakerne for fare, sikre at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø blir ivaretatt osv.

Hvordan de nye reglene om verneombud kan bidra positivt?

I motsetning til en del tillitsvalgte som er valgt av medlemmene i fagforeningen og representerer disse, skal verneombudet representere alle ansatte i virksomheten. Det er viktig å huske på. Og verneombudene er demokratisk valgte representanter for de ansatte. Og i tilfeller hvor det for eksempel ikke finnes tariffavtaler/tillitsvalgtsapparat i et selskap vil verneombudene normalt spille en betydelig rolle i den løpende dialogen med ledelsen i selskapet.

De nye reglene for valg av verneombud innebærer at også en del mindre selskaper må få på plass verneombud. Ved første øyekast kan dette virke som en «ekstra sten til byrden», men jeg mener dette kan være en positiv ting for mange virksomheter og/eller konsern. Når det oppstår situasjoner hvor det er behov for dialog med de ansatte, kan verneombudet – i mangel av andre tillitsvalgte – fylle rollen som bindeledd mellom ledelsen og arbeidstakerne. Den senkede terskelen for hvilke selskap som skal ha verneombud/valgt representant for de ansatte vil dermed kunne bidra til mer involvering av de ansatte. Det kan også bidra til at enkelte prosesser flyter bedre i organisasjonen og at virksomheten raskere får gjennomført de nødvendige aksjoner.