Et nytt regelverk skal tydeliggjør ansvar og plikter for vare- og tjenesteleverandører som gjennomfører arbeidsoperasjoner ved akvakulturanlegg.

Det opplyser Fiskeridirektoratet i en melding onsdag.

- I dag er det fastsatt nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming som gjelder både vare- og tjenesteleverandører og innehavere av akvakulturtillatelser. Samtidig er reglene om bruk og utslipp av legemidler utvidet og oppdatert. Det er også forskriftsfestet en sikkerhetssone ved havbruk til havs som gjelder for alle, skriver direktoratet i sin melding.

De viser til at det i lang tid har vært et stort behov for å konkretisere aktørenes ansvar ved gjennomføring av aktiviteter i tilknytning til drift av akvakulturanlegg.

Alle krav og plikter som gjelder for både vare- og tjenesteleverandører og oppdrettere – og som begrunnes i miljøhensyn – er nå samlet i akvakulturdriftsforskriften.

Direktoratet mener at ansvar og og plikter med dette blir mer tilgjengelige, tydelige og at de dermed skaper forutsigbarhet.

Forbudt med sleping av produksjonsenheter med fisk

De nye kravene som gjelder i forhold til å hindre, oppdage og begrense rømming er nå konkretisert i akvakulturdriftsforskriften. Dette gjelder for eksempel krav om kompetanse, journalføring, beredskapsplan, aktsomhet, risikovurdering og meldeplikt ved rømming.

Meldeplikt ved rømming er forskriftsfestet for vare- og tjenesteleverandører, på samme måte som for innehavere av akvakulturtillatelser. Vare- og tjenesteleverandører skal i tillegg melde fra til innehaver, opplyser direktoratet.

For innehavere av akvakulturtillatelser presiseres det krav som gjelder ved gjennomføring av arbeidsoperasjoner. Sleping av produksjonsenheter med fisk blir forbudt går det videre fram av dagens melding.

Utvidede og oppdaterte regler ved bruk og utslipp av legemidler

Fiskeridirektoratet opplyser at reguleringen utvides til å gjelde legemidler for behandling av akvakulturdyr, og avgrenses ikke lenger til behandling mot lakselus. Gjeldende vilkår for bruk og utslipp av legemidler ved reke- og gytefelt videreføres.

Også på dette området konkretiseres brønnbåters og andre tjenesteleverandørers krav knyttet til kompetanse, journalføring, aktsomhet, risikovurdering og tømming av badebehandlingsvann.

Det innføres krav om melding ved tømming av badebehandlingsvann tilsatt legemidler når dette skjer andre steder enn ved akvakulturanlegget. Dette kravet blir gjeldende fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer det.

Utvidet adgang til å anvende overtredelsesgebyr

Endringene medfører utvidet adgang til å anvende overtredelsesgebyr som sanksjon mot vare- og tjenesteleverandører opplyser Fiskeridirektoratet. Nytt er også at brudd på reglene ved utslipp av legemidler kan ilegges overtredelsesgebyr. Det samme kan brudd på krav om rømmingsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg.

Det er også forskriftsfestet en sikkerhetssone på 500 meter rundt akvakulturanlegg til havs, dvs. en nautisk mil utenfor grunnlinjene. I sikkerhetssonen er ferdsel og fiske forbudt, og gjelder for enhver person og ethvert skip og fartøy, samt annen innretning som kan navigeres.