– Ankeutvalget i Høyesterett har truffet beslutningen at ankesaken tillates ikke fremmet, opplyser Knut Klever Næss hos Regjeringsadvokaten om Trafikklysanken.

Også oppdretternes advokat Trond Hatland bekrefter dette overfor Intrafish. I avgjørelsen fra Høyesterett står det at ankeutvalget enstemmig kom frem til at det ikke er grunn til å oppheve lagmannsrettens dom. Ankeutvalget har heller ikke funnet andre forhold som tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett.

– Anken tillates derfor ikke fremmet.

Gangen i Høyesterett
 • Alle saker som bringes inn for Høyesterett blir først behandlet i ankeutvalget.
 • I tillegg til å avgjøre anker over kjennelser og beslutninger, er ankeutvalget en silingsinstans i anke over dommer.
 • Ingen anke kan fremmes til Høyesterett uten ankeutvalgets samtykke.
 • Som landets øverste domstol skal Høyesterett sørge for rettsavklaring der rettstilstanden kan være uklar. Høyesterett har også et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. Saker som reiser prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, vil derfor ofte slippe inn til behandling.
 • Rettsforhandlingene i Høyesterett er nesten alltid muntlige og finner i de aller fleste tilfeller sted for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- og vitneforklaringer slik som i tingrett og lagmannsrett. Høyesterett reiser heller ikke ut på befaringer.
 • I ankeutvalget er saksbehandlingen skriftlig og avgjørelsene treffes på grunnlag av sakens dokumenter.
Kilde: Domstol.no

De 25 vestlandsoppdretterne som gikk til sak mot staten som følge av det røde lyset som ble gitt på Vestlandet tapte først i tingretten, og gikk på et dundrende tap i lagmannsretten, men anket til Høyesterett. Torsdag opplyser regjeringsadvokaten at den ikke blir tatt opp der.

Ankemotparten, staten, krevde 51.200 kroner i sakskostnader for ankeutvalget, noe som tas til følge.

Trafikklyssaken
 • 25 oppdrettere saksøkte staten etter at de fikk «rødt lys» i 2020, og dermed måtte redusere sin produksjonskapasitet med seks prosent.
 • Dette gjelder oppdretterne i produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stadt. Oppdretterne tapte både i tingretten og lagmannsretten.
 • Selskapene forsøkte å anke til Høyesterett.
 • I etterkant er det gitt enda et rødt lys i produksjonsområdet.
 • Staten har i rettsrundene argumentert at søksmålet er et angrep på selve trafikklyssystemet. Oppdretterne mener på sin side at søksmålet isolert sett handler om det røde lyset som ble gitt i 2020, og at søksmålet ikke er et forsøk på å velte ordningen.

Mente det var gjort saksbehandlingsfeil

I forrige rettsrunde ble de 25 oppdretterne, som blant annet inkluderer Mowi, Firda Sjøfarmer og Lerøy Vest, dømt til å betale 2,5 millioner kroner. I sin anke til Høyesterett skrev oppdretterne at de mente at lagmannsrettens rettsanvendelse var feil, samt at det er gjort saksbehandlingsfeil.

Hilde Lund og Knut Klever Næss representerte staten i Gulating Lagmannsrett. Lund er siden sluttet hos regjeringsadvokaten. Foto: Robert Nedrejord

– Som følge av feil rettsanvendelse og saksbehandling nedlegger oppdretterne påstand om at dommen oppheves og at saken hjemvises til lagmannsretten for full, ny behandling, skrev oppdretterne i sin anke til Høyesterett.

Oppdretterne som gikk til sak mot staten
 • Osland Havbruk
 • Nordfjord Laks
 • Lingalaks
 • Sandnes Fiskeoppdrett
 • Svanøy Havbruk
 • Sjøtroll Havbruk
 • Flokenes Fiskefarm
 • Landøy Fiskeoppdrett
 • Fjord Drift
 • Blom Fiskeoppdrett
 • Sulefisk
 • Kobbevik og Furuholmen Oppdrett
 • Steinvik Fiskefarm
 • Austevoll Melaks
 • Mowi
 • E. Karstensen Fiskeoppdrett
 • Marø Havbruk
 • Tombre Fiskeanlegg
 • Eide Fjordbruk
 • Lerøy Vest
 • Firda Sjøfarmer
 • Engesund Fiskeoppdrett
 • Troland Lakseoppdrett
 • Erko Seafood
 • Langøylaks.
Kilde: Høyesterett

– Avgjørende innflytelse

Høyesterett er landets øverste domstol og en av tre statsmakter. Rettsinstansen behandler alle typer saker og er rikets øverste forfatningsdomstol, forvaltningsdomstol, tvistedomstol og straffedomstol. I saker som bringes inn for domstolen avgjør Høyesterett med endelig virkning rettsforholdet mellom partene.

Informasjonsavdelingen til Høyesterett opplyser til Intrafish at anken ankom rettsinstansen 12. august.

– Høyesteretts rettsoppfatning blir fulgt av de øvrige domstolene og av rettslivet ellers. Høyesterett har dermed avgjørende innflytelse på hva som er gjeldende rett i landet, opplyser retten på sine nettsider.

– Beklagelig

– Det er dessverre slik at de fleste sakene ikke slipper inn til behandling i Høyesterett, sier oppdretternes advokat Trond Hatland til Intrafish.

– Det er beklagelig, men vi tar det til etterretning. Det er ikke noe vi kan gjøre med det, følger Hatland opp.

Han legger til at saken er viktig for oppdrettsnæringen.

– Nå er vi ferdige med 2020-vedtaket. Rettsaken som har vært og beslutningen som er gjort omfatter ikke 2022-vedtaket.

– Mener du det kan komme en ny rettsak?

– Det må oppdretternes svare på. Men det som er vurdert nå er gyldigheten til 2020-vedtaket, og det er så langt dette rekker.

– Tar diskusjonen utover høsten

– Nå har vi tapt i to rettsinstanser, og vi nådde ikke gjennom i Høyesterett. Dagens avgjørelse innebærer at dommen i Gulating blir stående. Det er den enkle biten av det, sier oppdretternes talsperson Even Søfteland.

– Men det er viktig å merke seg at dagens avgjørelse ikke prøver avgjørelsen om det røde lyset i produksjonsområde fire, legger han til.

Even Søfteland er talsperson for oppdretterne i trafikklyssaken. Avbildet i Gulating lagmannsrett på tampen av januar. Foto: Robert Nedrejord

– Hva tenker dere om dagens nyhet om at trafikklysanken ikke blir tatt opp til Høyesterett?

– Dommen som blir stående fra lagmannsretten viser det enorme ansvaret Nærings- og Fiskeridepartementet har når det kommer til trafikklyssystemet. Dommen viser også ansvaret departementet har for å etterprøve de vurderingene som gjøres av ekspert- og styringsgruppen i Trafikklyssystemet, sier han.

– Er det noen sjanse for at det blir ny sak for det røde lyset gitt i produksjonsområde 4 i 2022?

– Vi har så langt konsentrert oss om den pågående saken, og ikke brukt mye tid på juridiske vurderinger iht. de nye lysene. Diskusjonen tar vi utover høsten. Men på flere områder har vi et bedre grunnlag i dag enn da vi gikk i retten første gang, men som sagt så tar vi diskusjonen utover høsten.

– Hvordan har de 25 oppdretterne reagert på dagens nyhet?

– De tar nyheten til etterretning, sier Søfteland