Kronikk

Skrevet av advokatene Grunde Bruland og Martin H. Bryde. Bruland er partner i Wikborg Rein Advokatfirma, hvor han leder Sjømatavdelingen. Bryde er senioradvokat samme sted.

Fredag 8. oktober presenterte Nærings- og fiskeridepartementet utvalget som skal foreslå fremtidens rammebetingelser for havbruksnæringen. Hele prosessen frem til nye rammer er på plass vil ta flere år. Mange vil være interessert i å komme med innspill og påvirke løsningene. Hvordan kan også din stemme bli hørt?

Hva utvalget skal vurdere

Utvalget skal gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen, og foreslå løsninger for fremtiden. Mandatet utvalget har fått favner ganske vidt. Men, vel så riktig er det å si at mandatet favner dypt. Blant annet skal utvalget «vurdere målsettingene som ligger til grunn for tillatelsesreguleringen av akvakulturnæringen». Hvis Trafikklyssystemet er et av «Office-programmene» i havbruksnæringens rammevilkår, så er det utvalget blant annet skal vurdere operativsystemet.

Fokuset er altså på de mest grunnleggende reglene og forutsetningene oppdrettsnæringen må forholde seg til. Dette dreier seg for eksempel om konsesjonsnivået bør opprettholdes, om det er fornuftig å antallsbegrense tillatelser til lakse- og regnbueørretoppdrett, om de skal være tidsuavgrenset eller ikke og om maksimalt tillatt biomasse er den beste avgrensningsenheten av tillatelsene. I tillegg skal utvalget vurdere hvilke grep som kan tas for at forvaltningen blir mer samordnet og effektiv. Det er mange og krevende spørsmål. For øvrig skal man ikke se bort fra at en ny regjering kommer til å justere mandatet, og for eksempel endre fokus eller legge til elementer de ønsker særskilt oppmerksomhet rundt.

Hvordan skal du så kunne fremme synspunktene du mener det er viktig at målbæres? Det er mange måter å gjøre det på, og det som er rett for en er ikke nødvendigvis riktig for en annen. Likevel kan det i alle fall gis to grunnleggende råd som sjelden blir feil.

Kjenn prosessen

Det første er at du må kjenne prosessen. Hvis du ikke kjenner stegene i arbeidet som gjøres frem mot implementerte rammevilkår, vil du heller ikke kunne vite når det er mest hensiktsmessig å fremme dine innspill. Prosessen kommer til å være langvarig.

I første omgang skal utvalget komme med sin rapport. Det er ikke satt noen frist for fremleggelse av rapporten, men antageligvis vil det dreie seg om ett til halvannet år. I denne perioden vil det være store muligheter for å bidra aktivt med synspunkter og innspill. Det gjelder både i den dialogprosessen utvalget ganske sikkert kommer til å legge opp til, men også utenom dette kan den proaktive bidragsyter komme med innspill. Når rapporten er levert, vil den muligens sendes på høring. Deretter bør man ikke bli overrasket om departementet setter i gang et arbeid med en stortingsmelding. Et slikt arbeid tar fort ytterligere ett til halvannet år, og her vil det være mange muligheter til å bidra med synspunkter. I forbindelse med et meldingsarbeid vil det være naturlig for mange å ha omfattende kontakt med representantene i næringskomiteen.

Grunde Bruland, partner i Wikborg Rein Advokatfirma og leder for firmaet sjømatavdelingen, sammen med Martin H. Bryde, senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma. Foto: Thor Brødreskift

Når Stortinget har sagt sitt om de overordnede grepene i stortingsmeldingen, begynner et lovarbeid – som ofte også vil innbefatte en høring av forslagene. Hvor omfattende arbeidet med en lovproposisjon blir vil avhenge av hvilke lovendringer som er nødvendig, men her vil uansett mange svært viktige, konkrete utmeislinger gjøres. Stortinget skal på banen igjen, gjøre sine eventuelle justeringer og vedta lovendringene. Det er imidlertid ikke slutt med det. Da begynner forskriftsarbeidet. Også for et slikt arbeid vil omfanget avhenge av hvilke og hvor mange regelendringer som er nødvendig.

Kanskje rekker man å begynne implementering i løpet av denne stortingsperioden, men mest sannsynlig vil hele prosessen ta mer enn fire år. Allerede i mandatet er det varslet behov for overgangsordninger som skaper forutsigbarhet.

Begynn tidlig, men vær gjennomtenkt og konstruktiv

Det andre rådet til næringsaktørene – særlig når det er en langvarig prosess som her – er at man bør være tidlig ute med å komme med innspill. Det er nå i begynnelsen av prosessen at mulighetsrommet er størst – senere vil mål, alternativer og løsninger i større og større grad sementeres. Trykket må imidlertid holdes gjennom hele prosessen. Dette er en maraton og ikke en spurt.

En forutsetning for å bidra er at man i det minste må vite hvilke mål som er viktig – for egen bedrift, for næringen, for miljøet og for samfunnet. Kanskje har man også en formening om hvilke løsninger som kan være aktuelle. Det som spilles inn må være gjennomtenkt, strategisk fornuftig og konstruktivt. Det er få som er interessert i å ta hensyn til noe som bare er gunstig for en eller noen få bedrifter. Man må vise hvordan de løsninger som foreslås også kan være hensiktsmessige når man tar hensyn til næringen som helhet, miljøet og samfunnet.

Bidra i debatten – bidra med løsningene for fremtiden

Hvis du ikke bruker muligheten til å bidra, kan du være sikker på at andre gjør det. Dette handler ikke om strebete lobbyisme, men å på en konstruktiv måte bidra til å skape gode og fremtidsrettede rammevilkår med de erfaringene og den kunnskapen du har. Kjenn din besøkelsestid og bidra! I debatten og med løsningene.