Finans

Se alle artikler

Bedre enn ventet fra Salmar

En bedret biologisk situasjon og god drift i samtlige av konsernets segmenter bidro til reduserte kostnader og et sterkt resultat for Salmar-konsernet i tredje kvartal 2017.

Operasjonelt driftsresultat (EBIT) for konsernet endte på 801,3 millioner kroner i perioden, opp fra 576,3 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. På forhånd var Salmar ventet å rapportere et operasjonelt driftsresultat på 681 millioner kroner for tredje kvartal.

– God drift i alle segmenter og en biologi i bedring har bidratt til at Salmar igjen leverer et sterkt finansielt resultat, til tross for nedgang i lakseprisen gjennom kvartalet. Spesielt positivt er det at de seneste kvartalers positive kostnadsutvikling fortsatte også i tredje kvartal og at vår omfattende innsats og betydelige investeringer i håndtering av lakselus over tid, nå begynner å vise resultater sier konsernsjef Trond Williksen i Salmar i forbindelse med fremleggelsen av tredjekvartalstallene onsdag.

23,60 kroner i margin per kg

Samlede driftsinntekter var på 2,7 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 2,3 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet var på 34.000 tonn, mot 29.600 tonn i tredje kvartal i fjor. Dette et ga driftsresultat på 23,60 kroner per kilo. Driftsresultat per kilo i andre kvartal 2017 var på 28,12 kroner per kilo.

– I segment Midt-Norge var det en nedgang i kostnad per kilo slaktet biomasse for tredje kvartal på rad. De gode resultatene kommer av god underliggende drift i tillegg til selskapets målrettede arbeid for styrking av beredskap, kapasitet og kunnskap knyttet til håndtering av biologiske utfordringer. Den biologiske situasjonen i Midt-Norge har hatt en positiv utvikling gjennom kvartalet og det er ventet en flat kostnadsutvikling i fjerde kvartal, skriver selskapet i rapporten.

I segment Nord-Norge skriver selskapet at den biologiske situasjonen god.

– Sammen med en dyktig driftsorganisasjon har dette sørget for en høy produksjon på de generasjonene som er slaktet i kvartalet. Dette har videre resultert i en positiv kostnadsutvikling fra foregående kvartal. Salmar opplevde som tidligere år noe økt lusepress i tredje kvartal, men er imidlertid godt rustet til å møte eventuelle biologiske utfordringer. Det er ventet en flat kostnadsutvikling i kommende kvartal, skriver de.

Øker slaktevolumene i Norge neste år

Salgs- og prosesseringsaktivitetene i selskapet leverte et positivt resultat på 46,2 millioner kroner i tredje kvartal.

– Høy kapasitetsutnyttelse for videreforedlingsaktivitetene, kontrakter med positivt resultatbidrag og gode disposisjoner i spotmarkedet bidro til resultatforbedringen. Kontraktsandelen for kvartalet var på 45 %. Kontraktsandelen for fjerde kvartal 2017 antas å ligge rundt 40 prosent, med tilsvarende prisnivå som i første halvår 2017, skriver Salmar.

For helåret 2017 planlegger Salmar å slakte rundt 134.000 tonn i Norge, fordelt på 86.000 tonn i region Midt og 48.000 tonn i region Nord. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det ventet et slaktevolum på henholdsvis 32.000 tonn og 9.500 tonn.

For helåret 2018 forventer Salmar å slakte rundt 143.000 tonn i Norge. I Norskott Havbruk og Arnarlax er det for 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 27.000 tonn og 11.000 tonn.

Nøkkeltall Salmar, tredje kvartal (tall i millioner kroner)

Q3 2017 Q3 2016 Endring
Inntekter 2 676,6 2 262,1 18,3 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 903,5 666,5 35,6 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 801,3 576,3 39,0 %
Resultat før skatt 1 295,3 816,5 58,6 %
Slaktevolum (tonn gw) 34 000 29 600 14,9 %
EBIT (kroner)/kg 23,60 19,46 21,3 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.