Finans

Se alle artikler

Mindre slakting ga resultatfall for Lerøy

Lerøy Seafood Group slaktet nær 9.000 tonn mindre laks og ørret i tredje kvartal i år sammenlignet med i fjor. Men selskapet har mer laks i sjøen enn i fjor.

Lerøy Seafood Group omsatte for 4.456 millioner kroner i tredje kvartal 2018, sammenlignet med 4.373 millioner kroner i samme periode i 2017. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble 660 millioner kroner i tredje kvartal 2018, mot 861 millioner kroner i samme periode i 2017.

Analytikerne ventet på forhånd er driftsresultat på 737 millioner kroner fra Lerøy dette kvartalet.

– Nedgangen i høstet volum av laks og ørret er den viktigste årsaken til reduksjonen i resultatet i tredje kvartal 2018. Konsernets produksjon i tredje kvartal, og så langt i fjerde kvartal, viser en god biologisk situasjon. Konsernets stående biomasse har i tredje kvartal gått fra å være 6 % lavere per 30. juni sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, til at den per utgangen av tredje kvartal 2018 var 4 % høyere enn per tredje kvartal 2017, skriver selskapet i forbindelse med tredjekvartalsresultatet.

Konsernet slaktet 37.227 tonn sløyd vekt, laks og ørret, i tredje kvartal 2018 sammenlignet med tilsvarende 46.024 tonn i samme periode i fjor. Marginen per kg var 15,3 kroner som er en liten nedgang fra 15,5 kroner per kg i tredje kvartal 2017.

Per i dag forventes et slaktevolum i 2018, inkludert andel av Lerøys volum fra tilknyttede selskap, på 179.000 GWT. Konsernet forventer i dag å kunne slakte i størrelsesorden 190.000 GWT i 2019, inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttet selskap.

Forventer lavere produksjonskostnader

Konsernet rapporterer en omsetning på 14.498 millioner kroner per tredje kvartal 2018, en økning på 3 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat før verdjusteringer knyttet til biologiske eiendeler per tredje kvartal 2018 var 2.620 millioner kroner sammenlignet med 2.939 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler per tredje kvartal 2018 var 2.729 millioner kroner sammenlignet med 3.033 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Vi har hatt en god biologisk produksjon i tredje kvartal. Vi har høstet lite, men har tatt den gode produksjonen ut i en betydelig økning i biomassen for senere høsting. Det lave volumet gir, som tidligere kommunisert, en lavere inntjening i dette kvartalet. Men, vi har lagt til rette for en god inntjening og en fortsatt positiv utvikling i uttakskostnadene i tiden som kommer. Vi opplever en sterkt etterspørsel, markedet er sterkt, og vi opprettholder vår guiding om et slaktevolum på 166.000 tonn i Norge for 2018, sier konsernleder Henning Beltestad i en melding.

Netto rentebærende gjeld var 3.111 millioner kroner ved utgangen av kvartalet og egenkapitalandelen var 60 % på samme tidspunkt.

Investerer på havbrukssiden

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 569 millioner kroner i tredje kvartal 2018 sammenlignet med 715 millioner kroner i samme periode i 2017.

I tredje kvartal 2018 rapporterer Lerøy Aurora en margin på 24,5 kroner per kg. For samme periode oppnådde Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll en margin per kg på henholdsvis 18,5 kroner og 4,5 kroner.

– I segment Havbruk gjennomføres det for tiden betydelige investeringer. Det nye industrianlegget i Lerøy Midt er nå i drift, og vi har store forventninger om at anlegget vil styrke konsernets konkurransekraft gjennom konsernets integrerte verdikjede. Også byggingen av RAS-anlegg, for større kvalitets smolt i både Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll går i henhold til planen, sier Beltestad.

Uttakskostnadene i tredje kvartal er lavere enn i andre kvartal, men fortsatt ikke på et nivå konsernet er tilfreds med, understrekes det.

– Basert blant annet på den gode utviklingen i tredje kvartal, er vår forventning per i dag fallende uttakskostnader i kvartalene som kommer, sier Beltestad.

Høyere priser på villfisk

Totalt fangstvolum i Havfisk var 14.282 tonn i tredje kvartal 2018, mot 17.029 tonn i samme periode i 2017. Av hovedarter var fangstvolum i tredje kvartal 2018, 4.714 tonn torsk, 3.908 tonn sei og 1.008 tonn hyse. For tilsvarende periode i fjor var fangstvolumet 7.662 tonn torsk, 3.436 tonn sei og 2.464 tonn hyse. Videre steg fangstvolum av reker fra 165 tonn i tredje kvartal 2017, til 2.703 tonn i tredje kvartal 2018.

Sammenlignet med tredje kvartal 2017 steg gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter med 23 % i tredje kvartal 2018, herunder steg prisene for torsk og hyse med henholdsvis 23 % og 38 %, mens prisen for sei falt med 5 %.

Selskapet skriver videre at bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter, steg råvareprisene gjennom første halvår 2018, noe som er en utfordring i bearbeidingsleddet.

Kvartalet er påvirket av en varelagerøkning på 33 millioner kroner i fangstleddet, og segmentet bidro samlet med et driftsresultat på 41 millioner kroner, sammenlignet med 62 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Etterspørselen etter hvitfisk er sterk. Det var et lavere fangstvolum i kvartalet, men gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter steg med 23 % i tredje kvartal 2018, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er imidlertid fortsatt utfordrende for landindustrien. Konsernet har iverksatt en lang rekke tiltak innen både produksjon- og på markedssiden for å bedre inntjeningen, men dette er et langsiktig arbeid der det vil ta tid før man vil se betydelige forbedringer, sier Beltestad.

Har forventninger til nye fabrikker

Innen salg, videreforedling og distribusjon var omsetningen i tredje kvartal 2018 4.408 millioner kroner som er en økning på 3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultat før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler falt fra 111 millioner kroner i tredje kvartal 2017 til 72 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

– Tross lavere inntjening opplever konsernet at den underliggende utviklingen i segmentet er positiv. De volatile spotprisene på laks er fortsatt utfordrende for bearbeidingsleddet, men vi har forventning til at de nyoppstartede fabrikkene i Spania og Nederland skal bidra til en enda mer effektiv produksjon og distribusjon, sier Beltestad.

Utfordrende prisbilde for laks

– For atlantisk laks har prisutviklingen så langt i 2018 vært svært volatil. Volatiliteten vanskeliggjør industriell utvikling og reduserer markedsaktørene sin vilje til å ta posisjoner og utvikle sjømatmarkedet. Samtidig er konsernet tett på sluttmarkedet, og opplever at den underliggende veksten i etterspørselen etter både atlantisk laks og annen sjømat er svært god, skriver selskapet.

– Konsernet er fortsatt ikke fornøyd med resultatet i Lerøy Sjøtroll i 2018, men er tilfreds med at utviklingen er positiv. Konsernet er trygg på at de tiltak som er iverksatt vil gi betydelige forbedringer i årene som kommer. Investeringen i RAS-anlegg er sentral i utviklingen av Lerøy Sjøtroll, det er konsernets forventning at større smolt av høyere kvalitet vil gi bedre produktivitet i sjøfasen, skriver de.

Nøkkeltall Lerøy Seafood Group, tredje kvartal (tall i millioner kroner)

Q3 2018 Q3 2017 Endring
Inntekter 4 456,0 4 373,0 1,9 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 820,0 1 008,0 -18,7 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 660,0 861,0 -23,3 %
Resultat før skatt 691,0 899,0 -23,1 %
Slaktevolum (tonn gw) 37 227 46 042 -19,1 %
EBIT (kroner)/kg 16,60 17,40 -4,6 %