Det går fram av en børsmelding fredag kveld, samt melding lagt ut hos på finanstilsynet.no.

I meldingene står det at Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til landbasertselskapet Atlantic Sapphire ASA.

Kontrollen har omfattet selskapets årsrapport for 2020 og halvårsrapporten for første halvår 2021. Med dette brevet avslutter Finanstilsynet forholdene som gjelder halvårsrapporten for første halvår 2021. Øvrige forhold som er under kontroll, vil avsluttes på et senere tidspunkt, står det videre i meldingen hos Oslo Børs.

  • Finanstilsynets kontroll av foretakets halvårsrapport for første halvår 2021 har avdekket:
  • feil ved klassifisering av foretakets lån som følge av brudd på lånevilkår per 30. juni 2021
  • manglende halvårsberetning
  • ufullstendig erklæringer fra de personene som er ansvarlige hos utstederen (ledelseserklæring)
  • manglende noteopplysninger om transaksjoner med nærstående parter

Atlantic Sapphire ble varslet om at Finanstilsynet vurderte å pålegge foretaket å publisere børsmelding om at foretaket var i brudd med lånevilkårene per 30. juni 2021, samt å pålegge foretaket å avlegge ny halvårsberetning og nytt halvårsregnskap for første halvår 2021.

Selskapet er enig i Finansstilsynets vurdering om brudd på lånevilkår og publiserte 10. desember 2021 en børsmelding om forholdet.

Landbasertselskapet har også opplyst at det vil innrette seg etter Finanstilsynets vurdering og vil avlegge ny halvårsberetning og nytt halvårsregnskap for første halvår 2021 innen 17. januar 2022. Finanstilsynet sier i meldingen at de tar dette til etterretning.