NRS
  • Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark.
  • I tillegg har konsernet minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner, og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. I dette selskapet har de i senere tid økt sin eierandel til 51,3 prosent.
  • NRS tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Det var på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 46 millioner kroner, ifølge en innhentet Infront-konsensus hos meglerne.

Resultatet før skatt ble -272 millioner kroner (191) av driftsinntekter på 1.154 millioner kroner (1.496). Virkelig verdijustering utgjorde -232 millioner kroner i kvartalet.

Driftsmarginen ned

Selskapet har en driftsmargin per kilo laks på 5,05 kroner i fjerde kvartal 2020. Det er kraftig ned i forhold til tilsvarende tall fra samme kvartal året før, hvor driftsmarginen lå på 17,71 per kilo.

– Markedsprisen på laks har vært lav i kvartalet og er påvirket av covid-19 pandemien. Marginene våre i dette kvartalet er derfor preget av dette, selv om produksjonskostnaden er redusert noe fra forrige kvartal. Biomassen i sjøen har økt gjennom kvartalet og er 15 prosent høyere enn ved utgangen av samme kvartal forrige år. Det gjør at NRS har tilnærmet fullt utnyttet sine tillatelser ved utgangen av kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding tirsdag morgen.

For hele 2020 har NRS driftsinntekter på 5,1 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 246 går det fram av meldingen. Styret foreslår et utbytte på 3,00 kroner per aksje for 2020.

Oppdrettsvirksomheten

Oppdrettsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2020 på 36,1 millioner kroner mot 146,0 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT per kilo laks ble 5,05 kroner mot 17,71 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 7.148 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 13 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2020 ble det totale slaktevolumet på 30.509 tonn, og for 2021 forventes slaktevolumet å bli 40.000 tonn, som er en økning på 31 prosent sammenlignet med 2020. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 23.244 tonn laks, som er 6 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

– Vi er i disse dager i sluttfasen av noteringsprosessen av Arctic Fish på Euronext Growth på Oslo Børs, og som en del av denne prosessen har NRS økt sin eierandel til 51,3 prosent. Arctic Fish er et islandsk oppdrettsselskap som anslår å slakte 12.000 tonn laks i 2021 og har for tiden en produksjonskostnad på linje med gjennomsnittet for norske oppdrettsselskaper. Arctic Fish har et betydelig vekstpotensial og anslår et slaktevolum på omtrent 24.000 tonn i 2025, sier Charles Høstlund i meldingen.

Gjelden øker

Selskapet opplyser at de har en god finansiell posisjon med 1 422 millioner kroner i ubenyttede kredittrammer ved utgangen av fjerde kvartal 2020, samt at de har styrket sin finansielle kapasitet i løpet av kvartalet og er innvilget 800 millioner kroner i økt låneramme med et bærekraftslån.

Videre i meldingen pekes det på at utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming, samt nytt settefiskanlegg og er hovedårsaken til at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet med 577 millioner kroner til 1 522 millioner kroner. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på 3 131 millioner kroner som gir en egenkapitalandel på 54 prosent.

Forventer global vekst

Norway Royal Salmon venter en økning på to prosent i globalt slaktevolum i 2021 sammenlignet med 2020, mens de for første kvartal 2021 venter en vekst på fire prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det skriver selskapet i kvartalsrapporten tirsdag, og viser til estimater fra Kontali Analyse.

Veksten i 2021 forventes å bli syv prosent fra Norge, mens fra Chile ventes et fall på 12 prosent.