Lerøy Seafood Group oppnådde en omsetning på 5.340 millioner kroner i fjerde kvartal 2018, sammenlignet med 4.567 millioner kroner i samme periode i 2017. I kvartalet ble det slaktet 49.000 tonn, sløyd vekt, laks og ørret, som tilsvarer en økning på 17 % sett i forhold til samme periode i 2017.

Styret foreslåt et utbytte på 2 kroner per aksje for 2018 går det frem av selskapets kvartalspresentasjon.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble med 948 millioner kroner i fjerdekvartal 2018, sammenlignet med 777 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Ekskludert inntjening fra Villfangst, tilsvarer dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering på 18,1 kroner mot 16,5 kroner i samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet at Lerøy Seafood Group skulle rapportere et operasjonelt driftsresultat på 1.092 millioner kroner for fjerde kvartal 2018.

For året 2018 rapporterer konsernet en omsetning på 19.838 millioner kroner, en økning på 7 %sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i år 2018 var 3.569 millioner kroner sammenlignet med 3.717 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler for året 2018 var 3.697 millioner kroner sammenlignet med 3.805 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto rentebærende gjeld ved årsskiftet var 2.546 millioner kroner og egenkapitalgraden var 60 prosent.

– Fjerde kvartal marker slutten på et godt år for Lerøy Seafood Group. I 2018 oppnådde vi en rekordhøy omsetning og et rekordhøyt slaktevolum. Uttakskostnaden for laks og ørret er lavere enn i fjor, og vi har fortsatt betydelig potensial for å bli bedre, sier konsernleder Henning Beltestad i kvartalsrapporten.

Økt slaktevolum

Innen havbruk oppnådde Lerøy et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 786 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med 567 millioner kroner i samme periode i 2017. I perioden ble det slaktet 49.000 tonn, sammenlignet med 42.000 tonn i samme periode i fjor. Segmentet oppnådde en margin per kg på 15,9 kroner i fjerde kvartal 2018, en oppgang fra 13,4 kroner i fjerde kvartal 2017.

I fjerde kvartal 2018 rapporterer Lerøy Aurora en margin på 24,5 kroner per kg. For samme periode oppnådde Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll en margin per kg på henholdsvis 16,3 kroner og 7,9 kroner.

– Havbruk har høstet et rekordhøyt volum i fjerde kvartal. Vi ser at utviklingen i uttakskostnadene er positiv, med lavere uttakskostnader i fjerde kvartal 2018, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Prisoppnåelsen er også høyere sammenlignet med samme kvartal i 2017, men blir dessverre negativt påvirket av nedgraderinger på ørret, sier Beltestad.

Konsernet slaktet 162.000 tonn i 2018, opp fra 158.000 tonn i 2017. Uttakskostnaden i 2018 er lavere enn i 2017, skriver selskapet.

Prisoppnåelse på laks er om lag uendret i 2018 sammenlignet med 2017, mens prisoppnåelse på ørret er redusert med rundt 6 kroner per kilo. I sum var marginen per kilo ned fra 18,6 kroner i 2017 til 18,1 kroner i 2018.

Forventer bedring innen salg og videreforedling

Innen salg og videreforedling var omsetningen i fjerde kvartal 5.128 millioner kroner som er en økning på 19 % sammenlignet med samme periode i 2017. Driftsresultat før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler økte til 134 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 mot 122 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. For året ble EBIT før verdijusteringer i segmentet 333 millioner kroner, sammenlignet med 435 millioner kroner i samme periode i 2017.

– Vi er ikke fornøyd med resultatene i 2018, men avslutningen på året ble god. Omsetningen er 19 % høyere enn i samme kvartal i fjor og inntjeningen forbedret. Vi har et større potensial enn det vi har fått vist i 2018 i dette forretningsområdet, og forventer forbedringer i 2019, sier Beltestad.

Kostnadsnedgang i havbruk

Om utsiktene fremover skriver selskapet at de opplever at underliggende etterspørsel etter sjømat er god. Konsernet slaktet 2 % mindre laks og ørret i 2018 enn guidet, og skriver at noe var drevet av prisutvikling, men også som følge av noe lavere tilvekst enn forventet i sjø i siste del av året.

– Lavere tilvekst i siste del av 2018 vil gi et lavere høstet volum i første kvartal 2019 sammenlignet med tilsvarende i år 2018, skriver de.

Kostnadene i havbruk gikk ned, og selskapet skriver at som følge av investeringer i nytt smoltanlegg vil blant annet smolten som Lerøy Sjøtroll setter i sjø i 2019 være av bedre kvalitet og betydelig større enn tidigere.

– Konsernet har forventning om at Lerøy Sjøtroll gradvis fra 2020 vil øke sin produksjon og konkurransekraft. De materielle skadene etter brannen i smoltanlegget i Laksefjord var også store. Anlegget var forsikret og arbeidet med gjenoppbygging er igangsatt. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av andre kvartal. Konkret gikk det tapt 2,6 millioner smolt som var planlagt utsatt i sjø i april 2019. Konsernet er kommet langt i arbeidet med å erstatte denne smolten. Det forventes i dag at en klarer å erstatte antallet, dog trolig med et noe senere utsettstidspunkt enn opprinnelig planlagt, skriver selskapet.

Det opplyses videre at konsernets kontraktsandel på laks i første kvartal 2019 vil være i området 40–45 %, og for året 2019 er det per i dag inngått kontrakter for om lag 30 % av forventet slaktevolum av laks. Konsernet opprettholder forventninger om et slaktevolum i størrelsesorden 190.000 tonn i 2019, inkludert andel i tilknyttede selskaper.

Med bakgrunn i lavere slaktevolum av rødfisk i første kvartal 2019 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor forventer styret et lavere resultat i første kvartal 2019 enn i første kvartal i fjor.

Mindre villfisk

Havfisk hadde er totalt fangstvolum av villfisk på 11.515 tonn i fjerde kvartal 2018, mot 12.345 tonn i samme periode i 2017. Av hovedarter var fangstvolumet i fjerde kvartal 2018, 6.534 tonn torsk, 2.567 tonn sei og 961 tonn hyse. For tilsvarende periode i fjor var fangstvolumet 8.511 tonn torsk, 1.545 tonn sei og 1.264 tonn hyse. Sammenlignet med fjerde kvartal 2017 steg gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter med 11 % i fjerde kvartal 2018, herunder steg prisene for torsk, hyse og sei med henholdsvis 20 %, 17 % og 10 %, skriver selskapet i rapporten.

Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter, steg råvareprisene gjennom 2018, noe som er en utfordring i bearbeidingsleddet, skriver selskapet om foredlingen av villfisk.

Segmentet bidro i kvartalet med en EBIT på 54 millioner kroner, sammenlignet med 79 millioner kroner i samme periode i 2017, og for året 2018 med en EBIT på 388 millioner kroner sammenlignet med 386 millioner kroner i 2017.

– Det har vært et godt år for fangstleddet. Men, økte råstoffpriser og reduserte kvoter har gitt utfordringer for landindustrien. Konsernet har iverksatt en lang rekke tiltak innen både produksjon- og på markedssiden for å bedre inntjeningen for landindustrien. Vi forventer at dette vil gi betydelige forbedringer. Men, det er et langsiktig arbeid der det vil ta tid før man vil se betydelige forbedringer, sier Beltestad.

Nøkkeltall Lerøy Seafood Group (tall i millioner kroner)

Q4 2018 Q4 2017 Endring 2018 2017 Endring
Inntekter 5 339,8 4 566,7 16,9 % 19 837,6 18 623,5 6,5 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 133,7 921,3 23,1 % 4 228,2 4 300,0 -1,7 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 948,2 777,4 22,0 % 3 568,5 3 716,7 -4,0 %
Resultat før skatt 259,9 -188,7 N/A 4 449,0 2 093,5 112,5 %
Slaktevolum (tonn gw) 49 414 42 280 16,9 % 162 039 157 768 2,7 %
EBIT (kroner)/kg 18,10 16,50 9,7 % 19,60 21,10 -7,1 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.