- Vi har hatt et kvartal som er preget av store svingninger i markedsprisen på laks, og dermed oppnådd en klart lavere laksepris enn på samme tid i fjor. Dette skyldes i stor grad Covid-19 pandemien. sier uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding tirsdag morgen.

- Det er gledelig at produksjonskostnaden har en positiv utvikling fra forrige kvartal, hvor vi på enkelte lokaliteter har oppnådd gode biologiske og økonomiske resultater i kvartalet. Vi ser likevel at vi har for store svingninger i prestasjon, som gjør at vårt hovedfokus fremover ligger på sterk kostnadskontroll og bedre utnyttelse av vår produksjonskapasitet, legger Høstlund til.

Selskapet opplyser å ha en sterk finansiell posisjon med 1.454 millioner kroner i ubenyttede kredittrammer ved utgangen av andre kvartal 2020.

Oppdrettsvirksomheten

Oppdrettsvirksomheten oppnådde et driftsresultat i andre kvartal på 134,7 millioner kroner mot 136,2 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Driftsmarginen per produsert kilo laks går ned fra 27,46 kroner til 17, 06 kroner.

NRS slaktet et volum på 7.894 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 59 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Nedjusterer guiding

For 2020 antas slaktevolumet å bli 35.000 tonn, som er en økning på 28 prosent sammenlignet med slaktevolumet for 2019. Samtidig er det en nedjustering på 2.000 tonn fra forrige anslag.

Reduksjonen i estimatet for slaktevolum skyldes hovedsaklig at selskapet fikk ILA ved et anlegg, samt at de valgte å slakte ut noe annen fisk tidligere enn opprinnelig planlagt.

Solgt volum fra salgsvirksomheten i andre kvartal var 20.650 tonn laks, som er 18 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- NRS har etter utgangen av kvartalet kjøpt ytterligere produksjonskapasitet i Troms og Finnmark gjennom myndighetenes trafikklysvekst. Kjøpet synliggjør på nytt selskapets strategiske satsing på videre utvikling av selskapet i Nord-Norge, både gjennom eksisterende produksjonskapasitet og nye investeringsprosjekter, sier Charles Høstlund.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36.085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11. 800 tonn i MTB.

NRS, konserntall. Tall i millioner kroner:

2. kv 20 2. kv 19 Endring
Omsetning 1 289,0 1 205,0 7,0 %
Op. driftsresultat 120,0 113,0 6,2 %
Resultat før skatt 118,0 136,0 -13,2 %
Nettoresultat 98,0 102,0 -3,9 %
Driftsmargin 9,3 % 9,4 % -0,7 %