I Salmar Aker Ocean går oppgraderingen av Ocean Farm 1 og design av nye enheter etter planen, opplyses det i Salmars kvartalsrapport torsdag.

Ocean Farm 1 er for tiden på Aker Solutions verft Aker Verdal for oppgraderinger, neste produksjonssyklus er planlagt å starte våren 2023.

Pågående prosesser fortsetter for designet av Ocean Farm 2 og Smart Fish Farm og det strategiske partnerskapet med Aker fungerer godt, heter det i rapporten.

Ambisjonen er å ta en investeringsbeslutning for en ny semi-offshore enhet så snart som mulig, gjentas det i rapporten.

Salmar Aker Ocean
  • Oppdrettsselskapet Salmar og industriselskapet Aker, har saman etablert Salmar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte område og langt til havs.
  • Målet er at selskapet innan utgangen av 2030 skal produsere 150.000 tonn laks årleg. Selskapet vil med det vere ein av verdas største lakseprodusentar.
  • Storsatsinga er blant anna avhengig av at myndigheitene i Noreg legg til rette for det med eit regime for løyver.
  • Selskapet har allerede gjennomført to produksjonssyklusar med havmerden Ocean Farm 1 og har konkrete planar om å utvide verksemda med ytterlegare to anlegg.
  • Selskapet har ein søknad om lokalitet i Norskehavet for Smart Fish Farm inne til behandling hos Fiskeridirektoratet no.
Kilde: Salmar Aker Ocean