Dette er noe over det som var markedets forventning på 3.221 millioner kroner for perioden. Analytikerne hadde på forhånd signalisert et operasjonelt driftsresultat på 789 millioner kroner for andre kvartal 2020. Dagens tall viser at Salmar fikk et operasjonelt driftsresultat på 882 sammenlignet med 990 millioner kroner i samme periode i fjor. Altså noe svakere tall enn i fjor, men likevel høgere enn markedets forventning.

Driftsmarginen ned 2,34 kroner

SalMar slaktet 40 900 tonn i kvartalet, mot 41 400 tonn i tilsvarende periode i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet per kilo endte på 21,56 kroner per kilo i andre kvartal i år, ned fra 23,90 kroner per kilo i andre kvartal i fjor, opplyser selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

Reduksjonen skyldes i hovedsak at den gjennomsnittlige spotprisen på laks i perioden (NASDAQ Salmon Index) var 4,85 kroner lavere enn i samme periode i 2019. Marginfallet ble imidlertid dempet av lavere kostnader på slaktet volum, melder selskapet.

- SalMar-konsernet har lagt bak seg nok et sterkt kvartal, til tross for vedvarende turbulens og usikkerhet i det globale laksemarkedet som følge av koronapandemien. Solid drift og sterke biologiske prestasjoner i vår norske virksomhet bidro til reduserte kostnader og gode marginer, sier konsernsjef i SalMar, Gustav Witzøe, i meldingen.

Mener seg godt rigget mot koronaviruset

Salmar viser i børsmeldingen til den pågående koronapandemien i verden og markedusikkerheten den har ført til, men sier de er godt rigget til å håndtere slike kriser, da selskapet har god finansiell fleksibilitet og kapasitet til å videreforedle produkter lokalt før de sendes ut i verden.

Selv om fremtiden er usikker, så har oppdrettsselskapet stor tro på veien videre for havbruksnæringen. Selskapet opprettholder derfor sine pågående investeringsprogrammer, for å sikre utvikling av en allerede robust plattform for videre vekst. I august 2020 kjøpte SalMar i overkant av 8 000 tonn i økt MTB kapasitet ved trafikklysauksjonen, noe som underbygger selskapets sterke tro på fremtiden til havbruksnæringen.

Styret mener SalMar har et godt grunnlag for fortsatt positiv utvikling, både innenfor havbasert og tradisjonell oppdrettsvirksomhet.

SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum på 152 000 i Norge i 2020, hvorav 103 000 tonn i region Midt-Norge og 49 000 tonn i region Nord- Norge, og 12 000 tonn på Island.

Midt-Norge leverer

Segment Midt-Norge leverer igjen et sterkt resultat, og trønderselskapet sier de høster fruktene av operasjonelt fokus og solide biologiske prestasjoner.

Generasjonen med fisk som har stått for majoriteten av volumet i kvartalet, satt i sjøen våren 2019, har vist svært gode prestasjoner og bedre enn foregående generasjoner, opplyses det. I tredje kvartal starter slakting av generasjonen satt i sjøen høsten 2019.

SalMar forventer kostnader på tilsvarende nivå for Segment Midt-Norge i tredje kvartal, samt et noe økt slaktevolum, sammenlignet med andre kvartal.

Venter noe høgere kostnader

Segment Nord-Norge leverer også et godt resultat. Andelen av høst 2018-generasjonen som ble slaktet i andre kvartal har vist god biologisk utvikling og lavere kostnader. Prisoppnåelsen ble imidlertid noe påvirket av et høyt slaktevolum tidlig i perioden, da prisene var på sitt laveste. I tredje kvartal starter slakt av vår 2019-generasjonen, og som følge av noe svakere prestasjoner på denne fisken forventes det noe høyere kostnader og et lavt slaktevolum sammenlignet med andre kvartal.

Svakt for Arnalax

Andre kvartal ble som ventet et svakt kvartal for Arnarlax. Segmentet erfarte høy dødelighet og høye kostnader som følge av utfordringer med vintersår på fisken. Samtidig ble nær 90 prosent av volumet solgt tidlig i kvartalet, i perioden med lavest priser, og et lavt slaktevolum medførte svak kapasitetsutnyttelse av slakteriet. De rammede lokalitetene er nå tømt opplyser selskapet i børsmeldingen, og det forventes derfor et noe lavere kostnadsnivå og noe høyere slaktevolum i tredje kvartal.

Markedsusikkerhet

For segmentet Salg og prosessering har tredje kvartal vært preget av høy markedsusikkerhet som følge av koronapandemien, og volatile spotpriser på laks, men segmentet leverte likevel et godt resultat i perioden. Det vises til god disponering av spotsalg og bedret kapasitetsutnyttelse som følge av høyere volum til slakteriet. Lavere spotpriser ga samtidig positivt bidrag fra kontraktsalg.

Segmentet oppnådde et driftsresultat 70 millioner kroner, sammenlignet med et nullresultat i andre kvartal 2019. Kontraktsandelen var på 30 prosent i kvartalet. For tredje kvartal og 2020 som helhet er andelen på 25 prosent, med priser som er noe høyere enn nivået i 2019.