I en pressemelding fredag melder Mattilsynet at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA), ved Lerøy Auroras lokalitet Solheim.

Den ligger i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.
  • ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.
  • Viruset er ufarlig for mennesker.
  • Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.
  • Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.
  • Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.
Kilde: Mattilsynet.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Selskapet meldte Mattilsynet om mistanken onsdag 30. juni.

– Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved PatoGen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, skriver Mattilsynet.

Mattilsynet melder samtidig at de planlegger en snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

I en SMS til IntraFish opplyser samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group, Krister Hoaas, at fisken er slakteklar, og slakting iverksettes etter plan, uavhengig av utfall av verifiserende prøver. Slakten blir utført i tråd med kravene som stilles ved slakting av ILA-positiv fisk.

Ifølge BarentsWatch er det hittil bekreftet ILA ved 18 lokaliteter, samt mistanke om det i fire. Lokaliteten Solheim er per klokken 12.50 fredag ettermiddag ikke på lista.

IntraFish omtalte på slutten av juni Veterinærinstituttets bekymringer over ILA-utviklingen, der det hittil i år har vært flere utbrudd enn på samme tid i fjor. Der det i fjor skjedde flest utbrudd i Troms og Finnmark var det produksjonsområde åtte, som strekker seg fra Helgeland til Bodø i Nordland, som var rammest hardest i perioden.