Mattilsynet opplyser i et brev til Akvafuture i Brønnøysund mandag at de innvilger søknad om dispensasjon fra kravet om telling av lakselus i henhold til forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg.

Thomas Myrholt Foto: Thomas Myrholt/Linkedin

– Vi er veldig fornøyde med at Mattilsynet ser den innsatsen som blir lagt ned og at vi slipper det vi betrakter som unødvendig håndtering av fisk. Det er i tråd med våre rutiner og praktisk utøvelse av best mulig fiskevelferd og fiskehelse, uttaler daglig leder i Akvafuture, Thomas Myrholt, i en epost til IntraFish.

Akvafuture driver kun produksjon i lukkede merder. Selskapet drifter med to ordinære tillatelser og tre tidsbegrensede forskningstillatelser, som har varighet til januar 2024.

Egenutviklede merder

De lukkede merdene selskapet bruker er egenutviklet og patentert, og består av en tett pose i sjø som skiller laksen fra miljøet utenfor. Posen fylles med friskt vann fra dypet hvor det ikke er lakselus.

– Dette gir også en annen kontroll på miljøet i merden med vannmengde, strømningsbilde og oksygennivå. I avløpet i bunn av posen skiller vi ut slam og fôrrester som går til biogass og gjødselproduksjon. Vi kan dokumentere null lus over 5 år med kommersiell produksjon, opplyser Myrholt i mailen.

Selskapet har produsert totalt 20.000 tonn laks i lukkede merder på sine tre lokaliteter på Sør-Helgeland. Det ellevte utsettet av matfisk i lukkede merder gikk i sjøen i går, mandag, går det fram av meldingen fra Akvafuture.

Mattilsynet begrunner

Mattilsynet opplyser i sitt brev at vedtak om dispensasjon fra forskrift Akvafuture innvilges dispensasjon fra kravet om telling på følgende vilkår:

  • Svimere og fersk dødfisk som tas opp fra merd skal sjekkes for lakselus minst en gang per uke, dokumentert ved sjekkliste administrert av driftsleder,
  • Ved besøk av fiskehelsetjeneste der det tas ut levende fisk til prøvetaking, gjellescoring eller lignende skal det avmerkes som egen rubrikk i tilsynsrapporten at det er sjekket for lus, og
  • ved uønskede hendelser som kan føre til økt fare for lusepåslag, skal det gjennomføres risikobasert telling av lakselus.

Ved telling av lakselus på bakgrunn av ovennevnte vilkår, skal det rapporteres i henhold til regelverkskrav.

«Aquafuture kan vise til fravær av lakselus over flere år på samtlige omsøkte lokaliteter. Dette er dokumentert av virksomheten, fiskehelsetjenesten og Veterinærinstituttet over en relativt lang periode. Risikoen for lusepåslag vurderes dermed som lav. I tillegg har virksomheten flere risikoreduserende tiltak for å unngå store mengder lus», skriver Mattilsynet i sin begrunnelse for dispensasjonen.