Mattilsynets første konsernrevisjon er nå gjennomført. Salmar var først ute i ilden og mandag ble rapporten sluppet.

Mattilsynet viser til å ha funnet ett avvik og ett forbedringspunkt innenfor risikostyring og internkontroll hos Salmar.

«Salmar har ikke kartlagt farer og vurdert risiko knyttet til biosikkerhet og velferd på en slik måte at de kan utarbeide planer og tiltak for å etterleve krav i eller i medhold av matloven og dyrevelferdsloven'.» heter det i rapporten fra Mattilsynet.

Intrafish skrev i mai 2023 at Mattilsynet var i gang med å lage egne team som kun skal jobbe med risikobasert konserntilsyn.

Formålet med konserntilsynene blir å verifisere at aktørene har god styring og kontroll, at de har systemer som sikrer at selskapet overholder lover, regler og retningslinjer i hele organisasjonen i tråd med krav gitt i blant annet Dyrevelferdsloven og IK-akvakultur, forklarte Lise Petterson, regiondirektør sør og vest i Mattilsynet, til Intrafish.

Dette fant de

Salmar har under revisjonen opplyst at de sommeren 2023 har påbegynt et endringsarbeid med hensyn på hvordan de jobber med risiko. Det er akkurat på risikostyring at Mattilsynet har funnet et avvik.

Mattilsynet viser til at det ikke er overensstemmelser mellom risikovurderingen til Salmar og utarbeidelsen av planer og tiltak. Begrunnelsen for det er gjennom intervjuer, dokumenter og verifiseringstilsyn, melder Mattilsynet.

Med biosikkerhetsrisiko viser Mattilsynet til to lokaliteter som har samme landbase, men at de ikke kan se i Salmars biosikkerhetsplan hvordan faren for smitte mellom disse to lokaliteten er risikovurdert.

«Dere bruker primært dødelighetstall som grunnlag for beslutninger knyttet til velferd, dette uttrykkes i flere intervju på flere nivå. » heter det videre i rapporten.

Mattilsynet har ikke sett en intern rapportering som dokumenterer eller vektlegger velferd på lokaltietsnivå eller selskapsnivå. Ifølge rapporten har Salmar vist til at månedlige helsekontroller fra fiskehelsetjenester før avlusningsoperasjoner som dokumentasjon av status og velferd.

«Dere har utarbeidet prosedyrer som skal ivareta velferd. Våre funn viser at prosedyrer ikke etterleves, og at dere ikke nyttiggjør dere av tilgjengelige data for å få en samlet oversikt og beslutningsgrunnlag for velferd på lokalitetene» melder Mattilsynet.

«Vi kan ikke se at dere har dokumentert nødvendig informasjon om fiskens velferd på en slik måte at dere kan vurdere risiko og utarbeide tiltak som iverksettes på riktig grunnlag, på riktig tidspunkt, for å beskytte fisk mot unødig påkjenning og belastning.»

Forbedringspunkt

Mattilsynet peker også til et forbedringspunkt. Det gjelder følgende punkt:

Salmar gjennomfører ikke en systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen på selskapsnivå, som sikrer at den fungerer som forutsatt.

«Vi ser ikke at nevnte kontroller oppfyller kravene til systematisk overvåkning og gjennomgang av deres styringssystemer på selskapsnivå, slik at dere sikrer etterlevelse av kravene gitt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.»

Mattilsynet har bedt Salmar om en redegjørelse for hvordan de planlegger å korrigere avviket, inkludert en tidfestet plan for implementering.

Møtte ledelsen

Det er høy dødelighet som er bakgrunnen til at Mattilsynet gjennomfører konsernrevisjonen. Og de begynner hos de største oppdretterne ettersom de eier flertallet av fisken. Selskapene varsles på forhånd.

«Økt oppmerksomhet på forbedring av risikostyring og internkontroll blant de største oppdrettsselskapene vil derfor kunne resulterte i forbedret dyrehelse- og velferd for et stort antall individer» heter det i varslet som Mattilsynet sender ut til selskapene på forhånd, ifølge varslene som Intrafish har fått innsyn i.

Det settes av 1–2 to dager til besøk på hovedkontorene til selskapene. På forhånd blir selskapene bedt om å overlevere en stor mengde dokumentasjon til Mattilsynet. Blant annet må de gi en sammenstilling og oppsummering av de fem mest alvorlige hendelsene på fiskehelse og fiskevelferd i 2023.

På det fysiske oppmøte settes det av to dager der all dokumentasjonen og selskapets praktisk skal ses på.

Mattilsynet gjennomfører også 45 minutters intervjuer med en rekke nøkkelpersonell i selskapet. Deriblant dyreeier (daglig leder) som selskapets juridisk ansvarlige for fisken.

Mattilsynets vanlige praksis med tilsyn på lokaliteter inngår også i revisjonen. Der vil de velge et tilfeldig utvalg av lokaliteter for verifisere revisjonen.

Slik svarer Salmar på Mattilsynets kritikk: