Det melder Mattilsynet fredag.

Fiskehelseselskapet Pharmaq Analytiq informerte Mattilsynet 23. september 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 36099 Store Kobbøy. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Lokaliteten ligger i en bekjempelsessone for ILA. Lokaliteten er derfor allerede ilagt restriksjoner for å forebygge smittespredning. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.