Det går fram av en pressemelding fra forskningsinstitusjonen.

For lite oksygen i merden går som kjent ut over fiskevelferden. I 2021 døde eksempelvis flere hundre tusen oppdrettsfisk etter oksygenmangel i anlegg hos Mowi i Canada – fisk til en verdi av over 60 millioner kroner.

– Når oppdrettsnæringa går mot større anlegg med mer fisk i hver merd, blir pålitelige beregninger av oksygentilgangen viktigere enn før, påpeker Hans Tobias Slette, som forsker på oksygen i forbindelse med oppdrettsanlegg.

Forskere ved Sintef Ocean mener at et slags Yr.no for oksygennivå i sjø kan bidra til å overvåke situasjonen bedre:

– Akkurat som at været er et resultat av ulike faktorer som gjør det mulig å anslå hvordan det vil utvikle seg i dagene som kommer, avhenger oksygennivået i en merd av en rekke faktorer. Det synker ikke plutselig og uten forklaring, selv om det av og til kan oppleves slik for mennesket på fôrflåta, skriver forskningsinstitusjonen i meldingen.

Teste ut tjenesten

– Én ting er at fisken forbruker oksygen, slik at det blir lite igjen hvis det er dårlig gjennomstrømming av vann, eller hvis fisken står for tett. Men det er også en rekke eksterne drivere som spiller inn, sier forsker Ingrid Ellingsen i meldingen. Hun prøver å kartlegge hvordan oksygennivået påvirkes av ulike faktorer i omgivelsene rundt et anlegg. Her spiller bunntopografi, biologiske prosesser, kyststrøm, tidevann eller vann fra elver også inn.

– Vi vet at lavt oksygennivå er en problemstilling som er aktuell for mange, og særlig i perioder med lite strøm eller stor oppblomstring av alger. Målet vårt er å gi næringa verktøy til å forstå mer av hva som skjer, slik at de i sin tur kan finne ut hva de skal gjøre med det, sier Ellingsen i meldingen.

– Når kan denne oksygenvarslings-tjenesten tas i bruk hos den vanlige oppdretter på merdkanten?

– Roxy er et forskningsprosjekt som legger et grunnlag for å få kunnskap som vi kan bygge varslingsmodeller på. En mulig videreføring av prosjektet kan være å teste ut en slik tjeneste for noen anlegg og se på mulighetene for å bygge tjenesten ut til å være tilgjengelig for hele kysten, svarer Ellingsen i en epost til Intrafish.

Forsker Ingrid Ellingsen ser på anleggene og deres omgivelser som en helhet. Foto: Daniel Gløsen, Sintef Ocean

Viktig med realistiske forhold

Sintef har såkalte forskningskonsesjoner på Trøndelagskysten, noe som gjør at de kan gjøre forsøk under virkelighetstro forhold i det de omtaler som «fullskala havlaboratorium».

I en håndfull merder foregår det ordinær produksjon av oppdrettsfisk side om side med målinger og forsøk. I to pågående prosjekter, Roxy og Oxygen Buholmen, ser man på fiskens tilgang på oksygen fra to ulike ståsted. Mens Ellingsen ser på anleggene og deres omgivelser som en helhet, går Hans Tobias Slette detaljert til verks inne på anleggene og i de enkelte merdene:

– Vi måler oksygennivået på ulike punkter, og bruker matematiske modeller for å finne informasjon også om det området som ligger mellom sensorene. Mens vi utvikler dette verktøyet, kontrollmåler vi for å se hvor godt vi treffer med estimatene våre, men målet er å finne ut hvor få målepunkter vi kan ha og fortsatt få tilgang på nok informasjon om variasjonene innad i en merd, utdyper han i meldingen.

.- Er det viktig for dere forskere å ha samarbeid med selve næringsutøverne – altså oppdrettsselskapene?

– For å kunne gjennomføre den type forsøk som vi gjør på fullskala anlegg under realistiske forhold så trenger man tilgang til et representativt/vanlig anlegg. Vi i Sintef Ocean har fisk på lokaliteter som driftes av Salmar. Dermed samarbeider vi med Salmar når vi gjør forsøk på disse lokalitetene, svarer Slette i epost til Intrafish.

Sparer både penger og fisken

Det forskerne finner ut gjennom sine undersøkelser kan i neste omgang gi viktige svar til oppdrettsnæringa. I meldingen peker forskerne blant annet på at dersom man kan estimere hvordan oksygennivåene vil bli på et nytt område på før et anlegg blir etablert, vil det spare næringa for potensielle feilinvesteringer og fisken for unødvendig lidelse.

– Av og til kan det være aktuelt å organisere anlegget annerledes på grunnlag av kunnskapen om oksygentilgangen. Oppdrettere har en del handlingsmuligheter her, påpeker Ellingsen også i meldingen.