Både i fjor i år har Havforskningsinstituttet (Hi) advart mot at perlesnormaneten er observert langs kysten. Den ufarlig for mennesker, men særlig farlig for oppdrettsfisk.

Forrige uke måtte HI selv avlive fisk på sitt anlegg i Austevoll etter besøk av maneten. Og de er ikke alene. Bare de siste ukene har Salaks, Nordlaks og Grieg Seafood i nord fått den fryktede maneten inn i sine anlegg. Der har den skadet og drept tusenvis av fisk.

– Vi føler selv vi står litt maktesløse, innrømmer administrerende direktør Odd Bekkeli i Salaks.

Dette er en manet som utbredt i Stillehavet, Middelhavet og Atlanterhavet. Forskerne vet lite om den og oppdretterne har få tiltak mot den.

I 1997 drepte den 10–12 tonn laks på to anlegg på Vestlandet. I 2001 døde 600 tonn. Så langt i november er antallet allerede høyere enn 1997.

Perlesnormanet
  • Kolonimanet som kan bli opptil 30 meter lang og er noen få cm tykk. Kan igjen dele seg opp i mindre biter.
  • Har sterk neslegift som kan skade fisk
  • Kolonien er pelagisk og driv med havstrømmene og kan forekomme i hele vannsøylen fra overflaten til 1000 meters dyp.
  • Arten er utbredd i Stillehavet, Middelhavet og Atlanterhavet.
Kilde: Havforskningsinstituttet

Ny utfordring

Havforskningsinstituttet har forklart at dette er en kolonimanet som kan dele seg i små biter og på den måten trenge inn i merder.

– Tidligere hadde vi vanlig brennmanet som var problematisk fram til vi fant ut at vi kunne strø sand på den, så enkelt er det ikke med denne. Hvis noen har tips, ideer eller innspill til hva vi kan gjøre er det hjertelig velkommen, sier Bekkeli.

Det var i midten av oktober at de meldte inn økt dødelighet på lokaliteten Dale i Harstad kommune utenfor Troms. På en uke mistet de cirka 5000 fisk, ifølge meldinger Intrafish har fått innsyn i. Årsaken er angrep fra perlesnormanet.

– Dessverre er det nok mye mer enn 5000 er jeg redd, uten at jeg har et eksakt tall, sier Bekkeli.

Perlesnormaneten er en art man vet veldig lite om. Havforskningsinstituttet har advart mot økt forekomst langs norskekysten. De har også vist til at kunnskapen om maneten er lav i dag som gjør det utfordrende for oppdrettsnæringa å finne tiltak mot den. Det er noe Salaks nå kjenner på.

Lakseoppdretter Odd Bekkeli i Salaks. Foto: Privat

– For oss er det en ny skapning som vi har hørt om, men ikke sett konsekvensene før nå. Det er en ny utfordring for næringa. Vi håper ikke det blir en vedvarende utfordring, erkjenner Bekkeli.

De er nå med i en gruppe der de prøver å finne ut hva som er best egnede løsning for å bukt med denne nye utfordringer.

Meldingen fra Havforskningsinstituttet denne uken viste til at det særlig på Vestlandet var økt forekomst av maneten. Men Salaks ser at de og flere har utfordringer i nord nå.

– Det er en vanskelig skapning som skaper utfordring for flere. Den lager sår på fisken og får den til oppføre seg unormalt med at den svømmer opp og ned. Maneten selv er også til dels umulig å få tak i da den smuldrer opp, sier Bekkeli.

Mistet 12.000 fisk

Nordlaks har en lokalitet like i nærheten av der Salaks har meldt om angrep av perlesnormanet. De forteller også til Intrafish at de har mistet fisk på grunn av maneten. Hendelsen er rapportert inn til Mattilsynet.

– Det var dødfisk som ble hentet opp fra to merder på til sammen nærmere 12.000 fisk, forteller Heidi Torkildson Ryste, leder for marked og kommunikasjon i Nordlaks.

De hadde planlagt slakt på lokalitetene innen kort tid, men på grunn av perlesnormaneten har de nå framskyndet slaktet for å få tømt lokaliteten så raskt som mulig.

Invasjon av perlesnormanet langs norskekysten, har tatt knekken på oppdrettslaks ved to tidligere anledninger. Nå er den i gang igjen. Foto: Erling Svensen/Havforskningsinstituttet

– Frykte dere en slik situasjon som man så med algeoppblomstring i 2019?

– Det er vanskelig å si om det kan være noe tilsvarende. Det er alvorlig og kjempetrasig når slike hendelser skjer, men vi har sett denne type manet observert i nærheten av andre anlegg uten problemer. Vi håper for all det ikke blir noe som ligner på algesituasjonen, sier Ryste, som opplyser om at de observerer situasjonen nøye for å ivareta fiskehelse og mattrygghet.

Grieg Seafood Finnmark bekrefter også at de har fått økt dødelighet ved en lokalitet på grunn av perlesnormanet. Antall døde har ikke Intrafish fått bekreftet, men innsyn viser at de har meldt inn økt dødelighet til Mattilsynet.

– Også Grieg Seafood Finnmark har blitt utfordret i høst og hatt noe forhøyet dødelighet på et av våre anlegg i Hammerfest. Fisken vi har på dette anlegget ble satt ut i høst og har en snitt vekt på ca. 300 gram, melder samfunnskontakt Roger Pedersen i en epost til Intrafish.

Han forteller at lusekjørtene demper noe av påvirkningene, men at daglig kontinuerlig overvåkningning for dem er viktig.

– Det er et stort behov å fremskaffe mer kunnskap om perlesnormaneten, da det som finnes er begrenset, skriver han videre.

Bilder fra Tilsyn hos Salaks etter perlesnormanet kom inn i merden. Fisken har sår etter manetskade og sår med bakteriell sekundærinfeksjon. Den har også øyeskade (blødning) etter maneten. Foto: Mattilsynet

Får rapporter fra sør og nord

Havforskningsinstituttet forteller at de basert på rapportene de har fått inn sitter igjen med et inntrykk av at perlesnormaneten er et større problem i år enn da de advarte i fjor.

– Vi får inn betydelig flere observasjoner av perlesnormanet i år enn i fjor til dugnadforhavet.no. Dette kan skyldes at folk har blitt mer oppmerksom på maneten, men til forskjell fra i fjor hører vi nå også fra flere oppdrettere om dødelighet og skade på fisken. Disse rapportene kommer både fra sør og nord i landet, forteller forskningssjef Lars Helge Stien ved Havforskningsinstituttet til Intrafish.

– Har du noen råd?

– Erfaringer fra tidligere angrep er at fisk som var nær overflaten var mest utsatt for angrep. Generelt kan det derfor være et råd å ikke fôre og prøve å holde fisken litt dypere nede. Men dette er en manet som oppholder seg i hele vannsøylen, så det er ikke sikkert dette er et råd som gjelder alltid, og på alle lokaliteter, advarer Stien.

Lars Helge Stien er forsker ved Havforskningsinstituttet og spesialist på dyrevelferd. Foto: Havforskningsinstituttet

Han forteller at det er stor variasjon i hvor alvorlig fisken blir påvirket av maneten. Det varierer i hvor mye manet som er kommet inn i merden og hvilke måter den er delt opp på.

– Den kan gå direkte på gjellene med små biter og større biter kan skape lange svistriper på huden, i tillegg er også øynene utsatt for skade. Vi ser fisk som får skader på gjellene, og dermed får redusert evne til å ta opp oksygen og i verste fall kveles.

Blå gjellelokker, slik Salaks blant annet så, er et eksempel på noe man ser. Går maneten på øyene kan fisken potensielt bli blind.

– Antakeligvis er det smertefullt også og kan endre atferden for fisken, blant annet panikkatferd som igjen kan gi skade hvis fisken svømmer inn i noten.

Perlesnormanet er ikke rapporteringspliktig, men ved høy dødelighet melder oppdretterne det inn til Mattilsynet.

Algeoppblomstringen friskt i minne

I 2019 tok algeoppblomstring knekken på millioner av norsk laks.

– Kan dette sammenliknes?

– Vi er redd for at vi skal få en like alvorlig situasjon som i 2019. Vi har veldig lite erfaringsgrunnlag. Både vi og næringen står nok litt på tåspissen for vi har få verktøy i verktøykassen til å gjøre noe med dette, sier Stien.

Hittil er 1997 og 2001 de to årene der perlesnormaneten har vist seg som størst utfordring. Frykten er at det nå skal skje enda oftere. Særlig siden dette er tredje året med observasjoner perlesnormanet langs kysten.

– Om det nå gjentar seg som et årlig fenomen er det noe vi må øke forskningsinnsatsen på. Det er lett å glemme ting som skjer med 10–20 års mellomrom. Oppdretternes rolle er å melde inn ting til Mattilsynet, men dette er et område som behøver mer forskningsinnsats, og vi er takknemlig for oppdrettere som tar kontakt og forteller om sine observasjoner, sier Stien.

Dette sier Mattilsynet

Oppdretterne Intrafish har vært i kontakt med melder om i minstefall 16.000 døde fisk på grunn av maneten. Disse meldingene har gått inn til Mattilsynet.

– Mattilsynet får en del meldinger om at perlesnormaneter er årsak til forøket dødelighet, stress og skader på fisk. Det er spredte meldinger langs hele kysten og i de fleste tilfeller har det ikke vært høy dødelighet så vidt vi kan se, melder Marthe Iren Brundtland, seniorrådgiver i Avdeling Salten i Mattilsynet, i en epost formidlet av kommunikasjonsavdelingen hos Mattilsynet.

– I noen tilfeller har vi derimot sett at konsekvensen kan bli svært alvorlig. I slike tilfeller er det viktig at virksomhetene både håndterer den akutte situasjonen som kan utvikle seg på lokaliteten, og har beredskapen på plass. Det er ikke tilstrekkelig at virksomhetene slutter å fôre og avventer situasjonen dersom det er høy dødelighet og skader på fisken, melder Mattilsynet.