80.000 sportsfiskere venter utålmodig, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding.

Noen har «tjuvstarta» i elver som Bjøra og Numedalslågen.

I de vel 400 norske elvene som er åpne for fiske, kan det høstes med varsomhet. Laksen er blitt en trua art, og det skal bare fiskes på de bestandene som tåler beskatning.

– Vi ser at forvaltningslagene som har ansvaret rundt om i elvene, gjør en fantastisk jobb med å regulere og overvåke fisket. Målet er at det skal stå igjen nok fisk til at elva blir full av yngel etter gyting. Da kan vi bare høste en gitt andel av den laksen som kommer fra havet, forteller generalsekretær i organisasjonen Norske Lakseelver, Torfinn Evensen i pressemeldingen.

Norske Lakseelver organiserer 109 av elvene. I elvene vet man hvilke bestander man høster av. Hver elv har sin egen bestand, som er tilpasset gjennom tusener av år med naturlig utvalg. Om man fisker laks i sjøen, risikerer man derimot å fange fisk fra trua bestander, derfor har Miljødirektoratet fra i år lagt begrensninger på sjøfisket.

– Regnes om lag 1000 årsverk

– Stortinget vedtok imidlertid nylig å utsette noen av begrensningene i Finnmark til 2022, så vi er bekymret for enkelte av bestandene, forklarer Evensen.

Laksefiske i elvene i Norge omsetter for mye penger i løpet av tre sommermåneder. For mange gårdsbruk langsmed elvene, er dette viktige inntekter og ringvirkningene er store i lokalsamfunnene, påpekes det i pressemeldingen.

To tredjedeler av omsetninger er relatert til øvrige reiselivsprodukter og tjenester, og det regnes om lag 1.000 årsverk.

– Det er egentlig utrolig at vi gjennom å fange om lag 120 000 laks årlig kan generere så store verdier i Distrikts-Norge. Forvalter vi laksen bærekraftig i sjøen også, vil dette kunne bli enda bedre, forteller Evensen i meldingen.

Villaks
  • Vokser opp i elva og vandrer til havs etter to til fem år.
  • Kommer tilbake for å gyte etter ett til tre år.
  • Mange overlever gytingen og gjentar syklusen.
  • Det fanges om lag 120.000 laks av 80 000 sportsfiskere i elvene årlig.
  • Det fanges nesten like mange laks i sjøen av 900 sjølaksefiskere som bruker krokgarn og not.
  • Største trusler er oppdrett (lakselus og genetisk innblanding fra rømt fisk) og vannkraft.
  • For laksefiske, sjekk lakseelver.no, elveguiden.no, inatur.no, scanatura.no.
  • Fiskekort koster fra om lag 400 i døgnet og oppover
Kilde: Norske Lakseelver