FoU

Se alle artikler

Mulig å forebygge grå stær hos settefisk

Ny forskning viser at katarakt (grå stær) kan utvikles allerede på settefiskstadiet. Lidelsen kan påvirke synet og evnen til å ta til seg føde og har vært særlig utbredt blant triploid laks.

Fakta forskningsstudiet

  • Diploid og triploid laks, presmolt (S1), ble gitt to temperaturer, henholdsvis 10 og 16 grader.
  • Fisken fikk to dietter med normal histidin og høy histidin fra 135-156 g i mars 2015.
  • I slutten av ferskvannsfasen hadde diploid og særlig triploid på 16 grader katarakt med score >3 på lav histidindiett, mens høy histidin reduserte katarakt særlig hos diploid (katarakt-score < 2) og en del hos triploid (score <3).
  • Ved 10 grader var det betydelig lavere kataraktutvikling i slutten av ferskvannsfasen (score <1).
  • Det var 60 individer med PIT-merket laks per kar, 4 kar per behandling (8 grupper, 32 kar). Fisken var i kar på land også i sjøvannsperioden.
  • Fisken ble fulgt fra 7 uker før sjøvannsoverføring til 12 uker i sjøvann.
  • Laksen var 190-220 gram ved sjøvannstilvending (smoltifisering). Lakseforsøket ble gjennomført ved Havforskningsinstituttet Matre Havbruksstasjon der man kan holde alle stadier av laksefisk på samme lokalitet.
  • Etter to måneder i sjø var fisken mellom 370 og 420 gram, og den triploide fisken var størst.

– Vi har ikke tidligere dokumentert utvikling av katarakt i ferskvannsfasen, men en forskningsrapport som nå er publisert, viser overraskende resultater både blant triploid og diploid fisk, sier Ernst Hevrøy, forsker ved Cargill Innovation Center (CIC).

Økt mengde histidin
Han refererer til et forsøk som foregikk ved Matre havbruksstasjon i regi av Havforskningsinstituttet. Forsøket gir ny og viktig kunnskap både om behovet for aminosyren histidin som motvirker katarakt, og om hvordan triploid laks trives under ulike temperaturforhold. Konklusjonen er: Ikke for høy vanntemperatur i ferskvannsfasen og en økt mengde histidin i dietten.

Diploid og triploid fisk ble gitt to vanntemperaturer: 10 og 16 grader og to ulike dietter utviklet av Cargill. Den ene hadde normal mengde histidin. Den andre hadde høyt histidin-innhold. Fisken fikk disse diettene de seks siste ukene i ferskvann.

Viktig for storsmolt
Ved 16 graders temperatur i ferskvannsfasen hadde både diploid og særlig triploid fisk fôret med normal histidin diett høy katarakt-score, mens høy mengde histidin ga betydelig lavere score, særlig for den diploide.

Forsøket viser dermed at det gjelder å sette inn trykket tidlig for å forebygge katarakt, påpeker Hevrøy:

– Det var interessant å se en slik katarakt-utvikling i ferskvannsfasen. Det er meget mulig at dette hadde sammenheng med størrelsen på smolten siden den var fra 190 til 220 gram og større enn normal smolt. Resultatene understreker behovet for en diett som er rik på histidin, ikke minst ved produksjon av storsmolt, enten det er vanlig eller steril laks.

Triploid trives ved lavere temperaturer
Forskningsrapporten der Hevrøy er medforfatter, er en del av en fersk doktoravhandling av Florian Sambraus som er ansatt ved Havforskningsinstituttet og har Matre som arbeidssted.

Han har kartlagt de beste oppdrettsforholdene for triploid laks. Det fremkommer blant annet at triploid laks vokser bedre eller likt som diploid laks ved sjøvannstemperaturer mellom 3 og 12 grader, men får redusert appetitt tidligere enn diploid laks når temperaturen øker til 18 grader.  

– Fisken vokser godt ved lavere temperaturer både i ferskvann og i sjø, og det er viktig å passe på at temperaturen i siste del av ferskvannsfasen ikke er for høy. Forsøket på Matre viste dårligere smoltkvalitet og overlevelse ved vanntemperatur på 16 grader i siste del av settefiskfasen, særlig for den triploide laksen, sier Hevrøy som anbefaler å tilføre fisken en buffer med histidin for å være forberedt på overgangen til sjøen.

Det er åpen tilgang til forskningsrapporten som er laget i samarbeid med Havforskningsinstituttet, UiB, NIFES og Cargill. Den er én av tre artikler i Florian Sambrus’ doktoravhandling. Han disputerte i desember.  DR: Florian Sambraus den første i Norge med doktorgrad på triploid laks.

Se Også


Steril laks har dårligere appetitt i varmt vann

Steril triploid laks kan benyttes i lakseoppdrett dersom den gis de rette miljøforholdene og får dekket sine ernæringsbehov.