FoU

Se alle artikler

Studie: Ferskvann bedre enn hydrogenperoksid mot AGD

Behandling med ferskvann er å foretrekke fremfor hydrogenperoksid, særlig ved høye temperaturer.

Det er konklusjonen i et nylig avsluttet prosjekt gjennomført av Veterinærinstituttet (VI). Prosjektet kostet 4,4 millioner kroner, og var i sin helhet finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningFHF.

Amøbegjellesykdom (AGD) er en alvorlig sykdom i norsk lakseoppdrett. Amøben kan være på fisken hele året, men de fleste utbruddene skjer i perioden august til november. Høyt saltinnhold og høy vanntemperatur er risikofaktorer for utbrudd, og sykdommen kan forårsake høy dødelighet.

I en rapport fra VI beskrives og oppsummeres resultatene fra fem forsøk (hvert med flere grupper laks) hvor laks ble behandlet med hydrogenperoksid (H2O2), ferskvann og brakkvann. En har sett på ulike doser og vanntemperaturer, for å finne optimal kombinasjon for effektiv behandling som samtidig ivaretar fiskehelsen. Effekten ble vurdert ut fra hvordan sykdommen utviklet seg i en periode på 21 dager etter behandling.

To-tre timer i ferskvann

I rapportens konklusjon heter det at ferskvann både er mer effektiv mot AGD, og er mer skånsom mot fisken.

«Ferskvannsbehandling i tre timer hadde generelt en bedre effekt enn alle H2O2-dosene som ble testet, og ferskvannsbehandling var i tillegg mer skånsomt for fisken. Ferskvannseksponering i én time ga imidlertid vesentlig dårligere behandlingseffekt enn to- og tretimers eksponering, noe som viser at behandlingstiden er en viktig faktor ved ferskvannsbehandling», heter det.

Behandling med hydrogenperoksid ga små forskjeller i effekt ved ulike doser og eksponeringstid.

«Lang eksponeringstid (det vil si 30–40 minutter) og høye temperaturer (over 12 ⁰C), forårsaket imidlertid negative effekter på fisken, observert som adferdsendringer, gjelleblødninger og i flere tilfeller akutt dødelighet», heter det.

Om en ønsker å bruke hydrogenperoksid, var en konsentrasjon på 1.200 ppm og en eksponeringstid på 20 minutter, det som ga best effekt. Men det understrekes at «det må utvises stor forsiktighet med hydrogenperoksidbehandling ved temperaturer høyere enn 12 grader».

Lav temperatur ga bedre effekt

I rapporten fremgår det også at behandling ved lave vanntemperaturer ga en mer langvarig effekt enn ved høyere temperaturer – både ved behandling med hydrogenperoksid og ferskvann.

«Årsaken til dette kan være at behandlingseffekten er bedre ved lavere temperaturer, og/eller at overlevende amøber har bedre vekstbetingelser ved høyere temperaturer», heter det. I forsøk 2, som gikk på hydrogenperoksid, ble gjort ved vanntemperaturer på 8, 12 og 16 grader.

Behandling med brakkvann ga også «svært lovende» resultater. Der var særlig vann med salinitet på 10 promille i 24 timer og 15 promille i 48 timer som ga god effekt – men det anbefales videre forsøk med dette.

Forsøkene som inngår i prosjektet ble gjennomført i perioden februar 2015 til mai 2016. I hvert forsøk ble det benyttet rundt 650 fisk, med snittvekter rundt 110 og 390 gram.