FoU

Se alle artikler

Nå er det vedtatt – FHF blir aksjeselskap

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) blir omgjort til et statlig aksjeselskap. Det ble vedtatt i statsråd fredag.

FHF

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er norsk sjømatnærings verktøy for å styre næringens investeringer i forskning og utvikling (FoU)
  • FHF er finansiert gjennom en lovpålagt FoU-avgift på 0,3 prosent av eksportverdien på norsk sjømat
  • Styret velges ut av Nærings- og fiskeridepartementet. FHF består av en rekke industrigrupper med representer fra næringen som prioriterer prosjekter og temaer som ønskes belyst
  • FHF driver ikke med forskning selv, men er blant Norges største innkjøpere av oppdragsfinansiert forskning
  • Budsjettet i 2017 er på 357 millioner kroner, hvorav 64 millioner kroner er merinntekter fra 2016.
  • FHF hadde ved utgangen av 2016 20 ansatte, de fleste ved hovedkontoret i Oslo.

Kilder: FHFs nettsider og årsrapport for 2016

Det er den såkalte prop. 37L (2017–2018) som ble godkjent etter anbefaling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Der heter det blant annet:

«Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Loven slår fast at avgiftsmidlene som innhentes med hjemmel i loven og tilhørende forskrift skal forvaltes av et styre oppnevnt av departementet. I proposisjonen foreslås det at avgiftsmidlene skal forvaltes av et aksjeselskap hvor staten eier alle aksjene. Hensikten med endringen er å få en egnet tilknytningsform for virksomheten og avklare uklarheter mht. styring, ansvar og hvilke rammeverk som regulerer virksomheten».

Riksrevisjonen

Endringen kommer blant annet som følge av innspill fra Riksrevisjonen.

«FHF er blitt betraktet som et forvaltningsorgan, men har en del særegenheter i forhold til det som vanligvis kjennetegner forvaltningsorganer, bl.a. når det gjelder organisering og økonomi og på personalområdet. Dette har skapt uklarheter, og har medført at Riksrevisjonen har bedt departementet om å klargjøre FHFs tilknytningsform til staten og til departementet», heter det i proposisjonen.

Videre het det:

«Virksomheten har bl.a. et eget styre med særegne oppnevningsregler og midlene kanaliseres ikke over statsbudsjettet. FHF avlegger dermed ikke regnskap til statsregnskapet. De ansatte i FHF er ikke meldt inn i statens sentrale tjenestemannsregister, og har ikke pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Riksrevisjonen har påpekt at FHF ikke avlegger regnskap til statsregnskapet, og har bedt departementet opplyse hvilken tilknytningsform departementet vurderer at FHF har til staten og til departementet. Departementet har på bakgrunn av dette gjennomgått FHFs tilknytningsform, og foreslår å endre FHFs tilknytningsform til departementet til et statlig aksjeselskap».

– Ingen signifikante endringer

Saken ble sendt på høring i mai 2017. Da forslo fiskeriminister Per Sandberg denne endringen.

– Å omdanne FHF til et aksjeselskap vil gi et ryddig forhold mellom departementet og FHF, og det gir FHF frihet til å disponere forskningspengene de forvalter slik næringen ønsker, sa Sandberg i meldingen.

Hans Petter Næs, kommunikasjonsdirektør i FHF, sier at endringen om noe er positivt for dem.

– For oss medfører det ikke noe signifikant endring. Om noe tydeliggjør det forankringen til næringen, sier Næs til IntraFish.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.