FoU

Se alle artikler

Delvis avslag til Lerøy – tommel opp for Hydra

Fiskeridirektoratet mener Lerøys behov for å teste ut Pipefarm bare er på 450 tonn, ikke over 7.000 tonn slik selskapet har søkt om.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

– Etter en helhetsvurdering av prosjektets omfang og risikomomentene som er knyttet utviklingen av konseptet «Pipefarm» anser Fiskeridirektoratet at det kun er «nødvendig» å tildele én tillatelse på 450 tonn maksimalt tillatt biomasse, skriver Fiskeridirektoratet i et brev til Lerøy Seafood Group.

Lerøy søkte i april 2016 om ni tillatelser for å utvikle konseptet «Pipefarm», totalt 7.020 tonn. 8. september i fjor fikk selskapet beskjed fra Fiskeridirektoratet om at prosjektet ble ansett å være innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Lerøy ønsket å utvikle og teste Pipefarm på tre ulike lokalitetstyper (skjermede fjordlokaliteter, åpent kystfarvann og arktiske strøk), med ulik eksponeringsgrad for miljølaster. De ni omsøkte tillatelsene skulle fordeles jevnt mellom lokalitetstypene.

I begrunnelsen for å tildele bare én tillatelse på 450 tonn maksimalt tillatt biomasse, peker Fiskeridirektoratet blant annet på at fisken bare skal gå Pipefarm til den er 1 kg.

– Når søker setter fisken i åpne merder i det den passerer 1 kg, vil dette etter direktoratets vurdering ikke være å bruke biomassen til teknologiutvikling på den måte som retningslinjen eller regelverket gir anvisning på, skriver direktoratet og mener dette betyr at biomassebehovet knyttet til utvikling og uttesting av produksjonsteknologien i prosjektet i utgangspunktet begrenser seg til Pipefarm-enhetenes produksjonsvolum.

Direktoratet vurderer også den subjektive, økonomiske risikoen ved realisering av Pipefarm-prosjektet er lav. De tar derfor sikte på å gå videre med behandling av søknaden med sikte på å tildele én tillatelse på inntil 450 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Det andre selskapet som har fått svar denne fredagen er Hydra Salmon. I søknaden sin vil de realisere et konsept med fiskeoppdrett i en produksjonstank.

– Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil derfor gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere utviklingstillatelser, skriver Fiskeridirektoratet i vedtaket.

IntraFish oversikt over søknader om utviklingstillatelser og status på dem finner du HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.