FoU

Se alle artikler

Får fire utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har gitt Hydra Salmon Company tilsagn om fire utviklingstillatelser à 780 tonn maksimalt tillatt biomasse til utvikling av konseptet «Produksjonstank».

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Søker oppga i søknaden et kostnadsbudsjett for utvikling av produksjonstanken som tilsa at prosjektet ville koste oppunder 200 millioner frem til første produksjonssyklus i tanken var overstått. Kostnadene var basert på utvikling av en prototyp, og inkluderte blant annet modellforsøk, beregninger, tegninger, materiell og montasje.

Av vedtaket går det frem at Fiskeridirektoratet den 9. februar mottok supplerende opplysninger om økonomien i prosjektet. De totale kostnadene for prosjektet var da anslått til 304 millioner kroner for utvikling av én produksjonstank. Dette skyldtes at estimatene ble justert noe opp i den endelige konsulentrapporten.

«Produksjonstanken» en produksjonsenhet med tett tak og vegger ned til 20 meter under havoverflaten. Den tette konstruksjonen har til hensikt å hindre lus og sykdomssmitte å komme inn til fisken. Under den tette veggen skal det være en ledeskovlmodul som skal sørge for utskifting og strømsetting av vann inne i tanken.

Bunnen vil bestå av en rammestruktur med stålnetting og en tilsvarende vertikalt bevegelig struktur som kan heves og senkes. Produksjonstanken skal ha integrerte systemer for fôring og dødfiskhåndtering, og kunne operere alene der det er forhold til det. Enheten vil ikke være permanent bemannet.

Søker opplyser at overflatemodulen skal bestå av et sirkulært skrog (sylinder) og en fast takseksjon montert over og formet som en dome. Det sirkulære skroget skal være produsert av stål, mens takseksjonen vil bestå av en lett konstruksjon laget av glassfiber (GRP).

Tanken vil være tett, med unntak av inn- og utluft gjennom ventiler i domen. Skroget vil ha en indre diameter på 60 meter og en ytre diameter på 72 meter. Mellom indre og ytre diameter vil det være en flytemodul som skal holde konstruksjonen flytende og stå for oppdrift og stabilisering av tanken.

Hydra Pioneer ble stiftet i 2015 for å ivareta ideen om produksjonstanken, søke patent og koordinere videre aktiviteter. Bak dette selskapet står Bertil Johansen, Christer Johansen, Olav Klungreseth og Jørn Haavik. Tre av disse har til sammen 60 års erfaring innen fiskeindustri og fiskeoppdrett. Den fjerde personen har erfaring innen styring og næringsliv, og var blant annet med på oppstarten av Salmar. Hydra Salmon Company er søker av utviklingstillatelsene. Selskapet ble stiftet gjennom aksjeselskapet Hydra Pioneer, og det er de samme fire personene som er aksjeeiere i de to selskapene.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.