Det går fram av en pressemelding fra Sintef Ocean onsdag. Dette er et prosjekt som settes i gang for å se om slam fra lakseproduksjonen kan brukes som fôr.

– FHF har, etter en åpne utlysning innvilget 10 millioner til å undersøke om det er biosikkert å bruke slam fra lakseoppdrett som fôringrediens for lavtrofiske organismer. Ingredienser fra insekts- og børstemarkmel kan igjen brukes som fôr til dyr, uttaler senior forretningsutvikler i Havbruksavdelingen hos Sintef Ocean, Øyvind Hilmarsen, i en epost til IntraFish. Han er prosjektleder for arbeidet som skal i gang.

Bakgrunnen er at man ønsker å kunne bruke organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon på en mer bærekraftig måte, for eksempel til produksjon av fôrråvarer til marine og terrestriske organismer. Formålet med SecureFeed er å undersøke behov for og dokumentere tiltak som gjør at slik bruk er biosikker, dvs. at man ikke risikerer å spre smitte eller giftige forbindelser, går det fram av meldingen.

Verdifulle næringsstoffer

Havbruksnæringen produserer som kjent en stor mengde slam, og for næringa er det en kostnad å kvitte seg med dette slammet. Men nå kan slammet kanskje komme bedre til nytte.

– Fiskegjødslet består av avføring fra fisken og fôrspill, og inneholder verdifulle næringsstoffer. Dette går i dag hovedsakelig til biogass- og gjødselproduksjon. For oppdretter utgjør avhending av slam fortsatt en kostnad, knyttet til prosessering og tørking av slam på anlegg og frakt til videre utnyttelse. Forsøk foretatt med bruk av fiskeslam som fôr for organismer som svart soldatfluelarve og børstemark har imidlertid vist gode resultater, og slike organismer som befinner seg lavt i næringskjeden kan være godt egnet som fôringrediens høyere opp i kjeden, heter det i meldingen fra Sintef Ocean.

–Det skal bli spennende å undersøke om fiskegjødsel kan brukes som fôrråvare på en biosikker måte. En slik bruk av slam vil være sirkulærøkonomisk riktig, gjøre lakseproduksjonen mer bærekraftig og øke verdien av slammet for oppdretter, utdyper Hilmarsen videre.

Flere jobber sammen

Det er Sintef Ocean, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet som har fått bevilget 10 millioner til prosjektet SecureFeed.

Målet er å gjøre eksisterende kunnskap mer tilgjengelig og anvendelig, identifisere kunnskapshuller, og hjelpe prosjektet med å gjøre riktige prioriteringer. Det trenges bl.a. bedre kunnskap om innholdet av tungmetaller og ulike aktuelle smittestoffer i våt og tørt slam fra lakseproduksjonen.

– Deretter skal det gjennomføres en rekke forsøk med fiskegjødsel som fôr til børstemark og svart soldatfluelarve, for å avdekke risiko for at fremmedstoffene blir med gjennom hele prosessen og overføres til fôringrediensene. uttaler forskningssjef Erik-Jan Lock ved Havforskningsinstituttet, i meldingen.