Det går fram av en melding fra NVE. De to konsesjonærene har vassdragsanlegg i Levanger og Karlsøy.

Overtredelsesgebyret ble gitt Salmar Settefisk AS fordi det ble igangsatt arbeid på dam Skordalstjønn i Levanger kommune i Trøndelag uten godkjent detaljplan for miljø og landskap, går det fram av meldingen.

Norway Royal Salmon Settefisk AS får overtredelsesgebyr for arbeider som er gjort uten godkjent detaljplan for miljø og landskap, i forbindelse med vannuttak fra Monsevatnet i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke, opplyses det videre.

Peker på internkontroll

NVE mener begge aktørene har mangelfullt internkontrollsystem, og at de derfor har brutt forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

Direktoratet peker i sin melding på at krav til godkjennelse av detaljplan for miljø og landskap er et svært viktig krav i vassdragskonsesjonen. Konsesjonen setter rammene, mens detaljplanen for miljø og landskap beskriver den konkrete gjennomføringen. Kravet er satt for at tiltaket skal få en utførelse som gjør minst mulig skade på miljø og landskap. Gjennom godkjennelsen av planene kan det settes vilkår som bidrar til å redusere de negative effektene på miljø og landskap.

Selskapene kan klage

– En vassdragskonsesjon gir rett til å bygge og drive et anlegg, men den pålegger også konsesjonæren plikter. Det forventes at konsesjonæren setter seg godt inn i hvilke krav som stilles og etterlever disse, uttaler seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg, Mari Hegg Gundersen, i meldingen.

Salmar Settefisk AS og Norway Royal Salmon Settefisk AS kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen seks uker fra vedtaket ble gjort.