Kommentarer

Se alle artikler

Blå næring sitter på nøkkelen

SjømatNorge ga følgende uttalelse til NTP 2018–2029 vedrørende Jernbane og sjøtransport: «Ferske produkter har høy verdi og begrenset holdbarhet. Det er derfor avgjørende for næringens lønnsomhet og verdiskaping at hele transportkjeden mellom Nord-Norge og markedene fungerer friksjonsfritt og sømløst.»

Kommentar av John Kenneth Selven

  • Selven er leder for forretningsutvikling og logistikk i Rambøll
  • Han har tidligere jobbet som regiondirektør i PostNord

Etter min oppfatning sitter Blå næring med nøkkelen til egen framtidig markedstilgang og prisgunstig posisjonering av lastebærere hvis de omfavner den nye nasjonale transportkorridoren som består av Nordlandsbanen og Nord-Norgelinjen (båt fra Bodø – via Harstad/Lødingen – Tromsø). Denne transportkorridoren er både miljøvennlig og kostnadseffektiv for transporter mellom Nord-Norge og Sør-Norge/Sverige om kort tid.

Båten vil jf. Kystverket trolig komme i 2018/19 da Kystverket administrerer en støtteordning som vil gi redere god dekning i en oppstartsperiode. Transportkorridoren vil gi en samfunnsmessig gevinst pr år på kr 200 millioner gjennom reduserte utslipp til luft, vann, ulykker, støy og slitasje på infrastruktur for å nevne noe (jf. TØI). I tillegg vil korridoren gi store bedriftsøkonomiske gevinster for vareeiere i både sør og nord hvis dette administreres riktig av Blå næring.

Mer på Nordlandsbanen

Blå næring produserer cirka 550 000 tonn i havbaserte anlegg lokalisert i Nord-Norge – av dette sendes cirka 40 % med tog. Andelen som gikk på Nordlandsbanen tilsvarer cirka 3–4 % som betyr at denne transportkorridoren har mulighet for å ta langt mer gods.

Sintef sier i en rapport fra år 2012 at Blå næring nærmere vil femdoble seg innen år 2050 – næringen hadde i år 2017 en eksportverdi på over 90 mrd. kroner. I tillegg ser vi at veksten kommer sterkere i Nord-Norge enn i andre deler av landet. Det betyr at transportbehovet for fisk vil øke kraftig i tiden framover. Sjåførmangel og andre utfordringer for veitransport i Norge/Europa vil true denne næringen spesielt siden den i så stor grad baserer seg på veitransport. Blå næring må derfor ta et større ansvar for å sikre seg framtidig markedstilgang og bør derfor omfavne denne nye transportkorridoren spesielt.

Dette kan gjøres ved å ta større kontroll over lastebærere gjennom eierskap og dermed sikre posisjonering av lastebærere til Nord-Norge. Disse lastebærerne sendes med denne transportkorridoren til logistikknutepunkt i Sør-Norge/Sør-Sverige og lastes i retur med gods som skal nordover. Dette gir følgende muligheter:

  • Blå næringen selger ledig kapasitet nordvendt til samlastere, grossister og vareeiere i Sør-Norge/Sverige. Gjennom prismekanismer for nordvendt gods sikrer man full utnyttelse av lastebærere og dermed minimalt med tomkjøring.
  1. Blå næring vil da oppnå en prisfordel da de sjelden må betale for tomkjøring og kortere posisjoneringsavstand fra transportkorridoren på cirka 25 %.
  2. Nordvendte aktører vil bli tilbudt priser som kan redusere kostnaden vesentlig – besparelser på inntil 25 % kan være aktuelle som igjen sikrer bruk av korridoren.
  • Posisjonering av materiell er sikret ved at man bygger opp en base av lastebærere i takt med veksten som næringen forventer. I tillegg vil eierskapet til lastebærere gi Blå næring sterk innflytelse på hvilken transportkorridor som skal benyttes – og dermed utvikle denne videre.
  • Den nye transportkorridoren ligger lenger vest når man kommer nord for Bodø og er dermed nærmere større befolkningssenter og produksjonsanleggene til Blå næring.
  • Dette vil gi reduserte for- og etterkostnader til/fra logistikknutepunkt som videresende lastebærerne sørover med båt og bane.

Bør omfavne ny transportkorridor

Oppsummert – Blå næring bør anskaffe og styre egne lastebærere mellom Nord-Norge og knutepunkt i Sør-Norge eller Sverige hvor nye aktører tar over til/fra Europa. Posisjonering av lastebærere til lavest mulig pris oppnås ved å tilby ledig kapasitet til aktører som sender gods nordvendt til en pris som sikrer gods på returen til Nord-Norge.

Gevinsten kommer gjennom redusert tomkjøring til Nord-Norge, lavere kostnader til/fra transportkorridoren og en kostnadseffektiv transportkorridor som myndighetene vil prioritere siden den gir en stor samfunnsøkonomisk gevinst. I tillegg vil dette sikre næringen tilgang på lastebærere via en konkurransedyktig transportkorridor som sikrer Blå næring fortsatt vekst og markedstilgang.

Blå næring bør derfor omfavne den nye nasjonale transportkorridoren som nå lanseres.

Trondheim, 29.01.2018

John Kenneth Selven