Kommentarer

Se alle artikler

Regjeringen gjør lokaleide havbruksselskap til leilendinger

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) mener regjeringen er i ferd med å gjøre lokaleide havbruksselskap til leilendinger.

Kommentar av Robert Eriksson

  • Denne kommentaren er skrevet av Robert Eriksson
  • Eriksson er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)

NSL er svært skuffet over hvordan regjeringen har lagt opp auksjonen og prisingen av den gjenstående 4 % veksten i det nye vekstregimet. Dette er vekst for noen få.

Det at man legger opp til en minstepris på 120 millioner kroner per konsesjon er ubegripelig. I områder med størst dominans av børsnoterte selskap kan den reelle prisen fort komme opp på mellom 200 – 250 millioner kroner per konsesjon. Man trenger ikke være matematiker for å skjønne at dette er en lissepasning til kun noen få store børsnoterte selskaper.

Vi konstaterer at innspillene NSL kom med til statsråden i forbindelse med høringen ikke er blitt hensyntatt. Det at det nå også åpnes for utenforstående budgivere, setter til side det gode arbeidet lokale aktører har brukt mye kapital og krefter på, og som har dannet grunnlaget for grønt lys og vekst i den nye trafikklys ordningen. Konsekvensene av politikken som nå føres er at man gjør alle de lokaleide selskapene som ikke er børsnoterte til leilendinger.

Vi må huske at det er disse selskapene som gjennom flere tiår har vært med og lagt grunnlaget for dagens havbruksnæring. Det er de som har opparbeidet en god og bærekraftig forvaltning langs kysten. Nå blir de satt på sidelinjen og priset fullstendig ut med tanke på å få bli med i den videre veksten.

Det er de lokaleide selskapene langs vår langstrakte kyst som har vært med og bidratt til ny optimisme i mange lokalsamfunn. De har bidratt til at mange lokalsamfunn som har vært fraflyttingstruet nå opplever tilflytting. De har igjen bidratt med betydelige ressurser i lokalsamfunnet i form av nye idrettsanlegg, og barnehager.

NSL mener det verste med forslaget er at det vil redusere mangfoldet i næringen, og at det skaper en ubalanse hvor forskjellene øker betraktelig ved at veksten kun blir forbeholdt de store børsnoterte selskapene.

På oss virker det som om statsråden og regjeringen løper de børsnoterte selskapenes ærend. De kan nå gni seg i hendene herfra til banken. Man sier rett ut, det vil være lønnsomt å satse sparepengene sine i de børsnoterte havbruksselskapene, de vil sikres en betydelig vekst, som igjen vil sikre økt verdistigning på selskapene. Resultatet er at de feite blir feitere. Resultatet kan fort bli at det blir kun plass til kun 8-10 store børsnoterte havbruksselskap. Dette er både dårlig næringspolitikk og samfunnspolitikk.