Kommentar

Dette debattinnlegget kommer fra Pole Position Logistics Narvik AS ved Stig Winther. Han er prosjektleder for Perishable Center Nord AS (SUS).

Martin Langaas i Avinor har 16.1.2020 har satt søkelyset på hvor galt det er at det er flytransport av sjømat, fra andre steder enn Oslo.

Og – det er bruken av konkurrerende flyplasser som København, Amsterdam og London som trekkes frem som eksempler på at ekstra transport landeveien til disse stedene, sammenlignet med avgang til destinasjon fra Oslo Gardermoen – gir større utslipp av CO2 enn nødvendig.

Avinor er som vi kjenner til et statlig selskap som skal ivareta flytilbudet til hele Norge. Når det gjelder flyfrakt, har man etablert en visjon om å bli verdens største og mest effektive sjømat hub på Osl Gardermoen.

For å få dette til, har det vært viktig (og nødvendig?) å sentralisere all norsk sjømateksport som har markeder oversjøisk og i Østen – til Osl Gardermoen.

Kortere vei fra Evenes

Produksjonen av laks i Norge skjer hovedsakelig på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord- Norge. I forhold til de betraktninger som Martin Langaas har gjort med hensyn til hva eksport med trailer fra Norge (les Osl) til andre flyplasser i Europa, ser han bort fra at Avinor kontrollerer og har ansvar for flere flyplasser i Norge som ville ha gitt betydelig bedre klimaeffekt enn å foreta «klimagrep» med økt service ut fra Oslo. Nevnes her kan både Bergen, Trondheim, Bodø, Evenes og Lakselv.

Det beste eksemplet på dette er Avinors flyplass Harstad/Narvik Lufthavn Evenes. Denne flyplassen er omkranset av oppdrettsanlegg som har en kjøreavstand på fra 0,5 – 4 timers kjøretid fra flyplassen. Disse anleggene har en produksjonskapasitet til sammen på om lag 300.000 tonn. For markedene i Asia og USA er fly distansen fra Evenes til markedene betydelig kortere enn fra Gardermoen og flyplassene lenger sør i Europa – rett og slett av den gode grunn at jordas omkrets blir mindre og mindre jo nærmere polpunktet du kommer – til slutt er omkretsen null.

Flydistanse i km
% lengre % lengre % lengre
enn enn enn
Narita, korteste Beijing, korteste Boston, korteste
Tokyo alternativ Kina alternativ Usa alternativ
København 8706 13.44 7212 12.48 5895 10.57
Amsterdam 9305 19.01 7833 19.42 5565 5.27
London 9576 21.30 8153 22.58 5272 -
Oslo 8421 10.51 7034 10.26 5626 6.29
Evenes 7536 - 6312 - 5613 6.08

Avstander i luftlinje No.avstand.org

Tabellen viser at avstanden Oslo Gardermoen til Tokyo er 10,51% eller 885 km, lengre enn avstanden Evenes – Tokyo. Vi får samme forholdom vi ser på Beijing, her er avstanden fra Oslo – Gardermoen 7034 km, avstand Evenes -Beijing er 6312 km – eller 722 km kortere

Vi ser at Evenes – Boston sammenlignet med Osl – Boston er nesten identisk.

Når man i tillegg regner inn kjøring til flyplass, der avstanden Stokmarknes – Oslo Gardermoen er ca. 1400 km, mens avstanden Stokmarknes – Evenes er 151 km, blir svaret til Martin Langaas IKKE Oslo, men Evenes – hvis reduksjon i klima-avtrykket er viktig.

Reduksjon i utslipp med å benytte Evenes blir ikke 14%, som Langaas får fra Gardermoen vs Amsterdam til Tokyo – den blir nærmere 40% - hvis man regner på fisk fra LoVe og Senja.

- Velkommen med på laget

Jeg er enig i at direkteruter er viktig og at våre politikere i større grad enn i dag bør prøve å få til en avtale med Russland. En direkterute fra Evenes til asiatiske markeder er betydelig kortere og har logistiske fordeler som sjømatnæringen bør og må ta fordel av.

Det jobbes i dag med opprettelsen av et rutetilbud fra Evenes som vil kunne redusere total fremføringstid fra Evenes til Beijing til rundt 20 timer. Dette vil kunne bety at man kan foreta en reduksjon i bruken av ismengde pr kasse, fra 25,7% is til 9,7% is og vann – noe som vil gi en redusert transport av «unødvendige» tonn som er formidabel.

I tillegg vil en slik flyrute kunne balanseres – gjennom at gods fra Asia til Europa kan routes til Evenes. Distribusjon til Europa kan foretas med tog (som er helelektrisk fra Narvik til Europa). En slik distribusjon – fra Narvik til f.eks Hamburg vil ta i overkant av 35 timer..

Sjømatnæringen gjør flere grep i forhold til utvikling av frakt av fersk fisk med fly. Både for å øke fleksibilitet og konkurransekraft, men også for å bidra til redusert klimaavtrykk. Avinor må sies å ha hatt en svært lunken holdning til å bidra til at det utvikles et tilbud utenom Osl.

Lokalt på Evenes investeres det nå i terminalanlegg og nødvendig utstyr til å handtere større fraktmaskiner, nettopp for å kunne ta fordel av kortere framføringstid til markedene, mindre klimaavtrykk, lavere is mengder og ikke minst større lokal kontroll over verdikjedene.

Sjømatnæringen vil med dette ønske Avinor velkommen med på laget. Nettopp gjennom å etablere frekvente ruter til/fra Evenes har Avinor og Martin Langaas nå mulighet til å bidra til å redusere klimaavtrykket ved å samarbeide for etablering av flyfrakt fra Evenes.

Pole Position Logistics Narvik AS, ved Stig Winther, prosjektleder Perishable Center Nord AS (SUS)

Les også:

Halleluja for eksporten og bærekraft. Klima-avtrykket er det ikke så nøye med.

Naturvernforbundet påfører laksen flyskam

Trakk seg fra intensjonsavtale om sjømatterminal ved Oslo lufthavn