Innlegg

Skrevet av R&D Manager Fish Health i Cermaq, Henrik Duesund.

Nærings- og fiskeridepartementet skal avklare fremtidig regelverk for å opprettholde kontroll av ILA. Vi vet ikke om dagens regelverk vil videreføres eller endres. Om det nye regelverket skal ha ønsket effekt om å redusere antall ILA-utbrudd i Norge, bør dette ta hensyn til hvordan vi kontrollerer ILA HPR0.

Etter ILA-krisen, som rammet Chile i 2007-09, har Cermaq gjort omfattende forskning på ILA-viruset. Cermaq har tatt denne kunnskapen i bruk i virksomheten også i Norge. Resultatene har vært svært gode. I Finnmark har Cermaq 50 % av lakseproduksjonen og i 2020–2021 har vi hatt 12 % av ILA-utbruddene. Vi deler gjerne vår kunnskap, slik at hele næringen kan bli bedre.

HPR0 er nøkkelen

Kontroll av HPR0 en nøkkel for å kontrollere ILA. Dette mangler i dagens regelverk og det mangler i forslaget fra Mattilsynet. For å forklare betydningen av HPR0 må vi tilbake til Chile.

Mye å lære fra Chile

Da ILA raste som verst og reduserte produksjonen i Chile med 83 % fra 2007 til 2009, bygget Cermaq kunnskap om ILA. Blant annet bygget vi opp interne laboratoriefasiliteter og standardiserte metoder og protokoller for deteksjon av ILA. Blant annet ble overvåkning av HPR0 og tidlig deteksjon av virulente virus viktig.

I tillegg gjorde vi en rekke forskningsprosjekter som så på spredning og overlevelse av ILA virus.

Vi fant blant annet ut at det var betydelig spredning av HRP0 i smoltproduksjon som den gang skjedde i innsjøer. Vi fant også ut at ILA virus har lav overlevelse utenfor verten og sprer seg langsomt i starten av et utbrudd i sjø.

Primærutbrudd er i dag viktigere enn sekundærutbrudd

Med dagens mulighet for tidlig deteksjon av ILA virus, har primærutbrudd blitt mer vanlig enn sekundærutbrudd. Gjennom sekvensering av viruset, kan vi ofte finne opprinnelsen til hvert enkelt ILA-utbrudd. Her vises betydningen av HPR0, fordi mutasjon av HRP0 kan gi sykdomsfremkallende virus HPRdel, som fører til sykdommen ILA.

Sekvenseringen viser at mer enn halvparten av ILA-tilfellene i Norge har startet med mutasjon av HPR0. Selve forandringen av HPR regionen er i dag regnet som en tilfeldig hendelse. Det vil si at sannsynligheten for mutering må være basert på økt forekomst av viruset. Altså, jo flere viruspartikler, jo høyere risiko.

Tiltak som virker

Derfor har Cermaq iverksatt følgende tiltak i sin drift i Norge:

  • Vi startet screening av stamfisk for å redusere HPR0
  • Vi innførte kontroll på HPR0 for smoltgrupper slik at vi vet status, og kan ta gode risikovurderte beslutninger angående utsett at HPR0 positiv smolt. I enkelte tilfeller vil det være hensiktsmessig å ta ut grupper med høy forekomst og dermed gradvis få lavere forekomst av HPR0
  • Vi laget overvåkningsplan for HPR0 i settefisk og sjø
  • Tidlig deteksjon, ekstra overvåking der vi finner HPR0 slik at vi kan gripe inn raskt dersom det skjer en mutasjon.

Overvåking av HPR0 ble innført i Chile i 2009 og var en viktig faktor for å redusere ILA-situasjonen i Chile. Det er lov å sette ut fisk med HPR0, men slik fisk overvåkes tett slik at man kan reagere raskt og unngå ILA-utbrudd.

Ikke nødvendig å ta ut hele anlegget

Da vi i 2014 gjennom vår overvåking av HPR0 fant mutasjon på fisk i på et anlegg (Langøyhovden), kunne vi på basis av prevalensstudie lage en oppfølgingsplan som ble godkjent av Mattilsynet. Fisken i tre merder ble tatt, de øvrige merdene ble tett overvåket videre. Det var ikke ytterligere forekomst av HPRdel før slakt.

Med et regelverk som tillater uttak av positive enkeltmerder, vil vi kunne unngå å slakte ut frisk fisk som i mange tilfeller kan gå videre til normal slakting. Dette kan muliggjøres med et overvåkningsprogram som oppdager virulent ILA virus så tidlig som mulig. Å slakte ut all fisk i hele anlegg er i mange tilfeller unødvendig og en stor økonomisk belastning for oppdretterne.

3 tiltak for effektiv ILA kontroll

Fremtidig regelverk for å opprettholde kontroll av ILA bør ha med følgende elementer:

1. Screening av HPR0 på alle smoltgrupper, slik at vi vet status og kan ta gode avgjørelser ved utsett og oppfølging i sjø

2. Overvåking av HPR0 i sjøfasen, hyppig overvåking av grupper med HPR0 påvist på settefisk og mer sporadisk på andre fiskegrupper

3. Slakte ut enkelt-merder som er positive for HPR-del, bare ILA positive merder tas ut og overvåkingen av frisk fisk på den spesifikke lokaliteter med ILA intensiveres

Vi håper dette vil inngå i nytt regelverk. Uansett, er dette tiltak som hvert selskap kan gjøre, slik Cermaq har gjort. Det virker.