Havbruksnæringen driver fiskeoppdrett i sjøområder langs kysten og inne i våre mange fjorder. Da er det viktig å ta vare på miljøet – både av hensyn til naturen, og av hensyn til næringen selv. Nå ønsker flere lakseoppdrettere på Vestlandet å legge deler av produksjonen i lukkede merder i sjøen. For å få det til trenger oppdretterne at myndighetene i større grad tilrettelegger for lukket oppdrettsvirksomhet i sjø.

INNLEGG:

Skrevet av Grunde Bruland, som er partner og leder for fiskeri- og havbruksteamet i Wikborg Rein, og senioradvokat Martin H. Bryde i Wikborg Rein.

For å drive lakseoppdrett må man ha konsesjon, og justeringer i kapasiteten i laksekonsesjonene styres gjennom det såkalte trafikklyssystemet. Om produksjonskapasiteten skal økes eller reduseres avgjøres ut fra hensynet til miljøet. I dag er vurderingen gjort med utgangspunkt i hvordan lakselus bidrar til negative konsekvenser for bestanden av villaks. Noen vil si at trafikklyssystemet har fungert greit, men vi mener at det bør være en åpning for å justere regelverket slik at miljø- og næringshensyn i større grad kan gå hånd i hånd.

På deler av Vestlandet har det over tid vært særlige utfordringer med lakselus. Dette har ført til en reduksjon i oppdrettskapasiteten – i noen områder i flere omganger. Selv om oppdretterne har gjort en betydelig innsats med å forebygge og bekjempe lakselus i sine anlegg, ser det ikke ut til at det har særlig effekt på forskernes modellberegninger, som ligger til grunn for vurderingen av om kapasiteten skal kunne økes eller om den må reduseres. Det kan ikke utelukkes at man vil oppleve ytterligere reduksjoner også i årene som kommer.

Det er jo for så vidt greit hvis man tenker på villaksen helt isolert. I et bredere perspektiv vil den stadige reduksjonen i produksjonskapasiteten også bringe med seg andre konsekvenser. Redusert produksjon fører til lavere aktivitet i lokalsamfunn langs kysten. Det igjen fører til tap av arbeidsplasser og færre positive, samfunnsmessige ringvirkninger.

Spørsmålet blir da om det finnes måter å oppnå samme positive effekt for villaksen, samtidig som de negative konsekvensene for lokalsamfunn og næring blir mindre. Vi mener det. Et forslag er å legge til rette for større grad av lukket produksjon i sjø. Produksjonen i lukkede merder i sjøen vil ikke ha negativ effekt på villaks gjennom lakselus.

Konkret innebærer forslaget, som minst åtte oppdrettsbedrifter har søkt om, at bedriftene kan forplikte seg til å legge den delen av produksjonen som skulle vært redusert over i lukket produksjon i sjø. Istedenfor at produksjonskapasiteten blir nedjustert, får man altså anledning til å isolere denne delen av konsesjonskapasiteten til teknologi som ikke påvirker miljøindikatoren i trafikklyssystemet. Bedriftene har imidlertid fått avslag på sine søknader med den begrunnelse at regelverket i dag ikke åpner for det. Vi er ikke enig i at slik hjemmel egentlig mangler, men hvis hjemmel mangler så bør Nærings- og fiskeridepartementet gripe muligheten til å justere regelverket.

Nedjustering av konsesjonskapasitet kan bare foretas dersom dette er nødvendig, jf. akvakulturloven § 9. Dette betyr at man ikke kan gjennomføre et inngripende tiltak dersom man kan oppnå samme fordelaktige virkninger med mindre inngripende virkemidler. Slik vi ser det kan det stilles spørsmål ved om et nedtrekk av konsesjonskapasitet er lovlig dersom aktøren tilbyr seg å reservere "nedtrekket" til slik lukket produksjon. En annen måte å se dette på er at myndighetene er forpliktet til å endre regelverket slik at man kan få dispensasjon fra nedtrekket i disse tilfellene.

Da trafikklyssystemet ble innført for noen år siden, var det for å skape insentiv til bærekraftig vekst i næringen. Det er også generelt støtte i akademia for at insentivregulering fungerer bedre innen miljørett enn kommandoregulering. Nå har myndighetene mulighet til å gjøre en liten justering i regelverket for å oppnå formålet om bærekraftig vekst på en mer effektiv måte. En slik løsning vil både ivareta miljøet og samtidig bidra til å opprettholde aktivitet langs kysten – en vinn-vinn-vinn løsning som vi håper departementet går inn for.